PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA I DJECE SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA ZA RAZDOBLJE OD 2008. DO 2011. GODINE – važeći tekst, NN br. 90/2007

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!


>>> vidi cijeli propis  (grafički uređen) OVDJE

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. kolovozas 2007. godine donijela

ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2008. do 2011. godine, u tekstu koji je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA I DJECE SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA ZA RAZDOBLJE OD 2008. DO 2011. GODINE 

(„Narodne novine“, broj 90/07)

 

1. SVRHA I CILJ PROGRAMA

 

Programom će se podići obrazovna razina nezaposlenih hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, osposobiti ih za zanimanja za kojima postoji potreba na lokalnim tržištima rada, kao i proširiti njihovu formalnu naobrazbu sukladno novim tehnološkim zahtjevima.
Dodatnim obrazovanjem i prekvalifikacijom ostvarit će se jedan od preduvjeta za ulazak u svijet poduzetništva, a davanjem novčanog poticaja pružiti pomoć svima koji se žele baviti poduzetništvom.
Cilj Programa je povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja na tržištu rada te uz ostale mjere aktivne politike zapošljavanja, smanjenje broja nezaposlenih u Republici Hrvatskoj, zapošljavanjem kod poslodavaca ili u poduzetništvu.
Cilj Programa je stvaranje uvjeta za što uspješnije potpuno uključivanje u društvo osoba iz ciljne skupine.

2. CILJNA SKUPINA
Ciljnu skupinu čine nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposleni HRVI iz Domovinskog rata, nezaposleni dragovoljci te nezaposleni hrvatski branitelji.

3. FINANCIRANJE
Sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

4. NOSITELJ
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

5. SURADNICI U PROVEDBI
U širem smislu: ostala ministarstva, tijela državne uprave i lokalne samouprave
U užem smislu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Hrvatski savez zadruga, PSVZ Samobor, udruge iz Domovinskog rata, obrazovne ustanove i drugi.

6. ROK PROVEDBE
Kontinuirano kroz razdoblje 2008. – 2011. godina.

7. NAČIN PROVEDBE
Zahtjevi se primaju isključivo na temelju Javnog poziva u kojem se objavljuju kriteriji i potrebna dokumentacija, obveze podnositelja u slučaju pozitivnog rješavanja zahtjeva, sankcije u slučaju neispunjavanja ugovornih obveza, razdoblje zaprimanja, krajnji rok rješavanja i broj predviđenih poticaja. Početkom svake godine ministrica/ministar nadležan za brigu o hrvatskim braniteljima donosi Odluku o provedbi za svaku pojedinu mjeru Programa. Odlukom se pobliže definiraju uvjeti i kriteriji podnošenja i rješavanja zahtjeva te određuje datum objave Javnog poziva i razdoblje zaprimanja zahtjeva.
S obzirom da Mjera samozapošljavanja, Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti i Mjera kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva predstavljaju državnu potporu male vrijednosti Ministarstvo će u postupku javnog prikupljanja ponuda od podnositelja zahtjeva za korištenje navedenih mjera zatražiti podatke o iznosima do sada primljenih državnih potpora male vrijednosti. Ujedno, Ministarstvo će prilikom sklapanja ugovora o korištenju sredstava obavijestiti korisnika da mu je dodijeljena državna potpora male vrijednosti.
Za svaku mjeru sastavlja se Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa koji pregledava dostavljenu dokumentaciju, utvrđuje ispunjavanje ranije utvrđenih kriterija i ocjenjuje poslovne planove.
Članovi stručnih timova su predstavnici udruga iz Domovinskog rata, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatskog saveza zadruga.

8. PRAĆENJE I NADZOR PROVEDBE
Povjerenstvo za kontrolu namjenskog utroška sredstava Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti pratit će i nadzirati provedbu Programa.

9. SADRŽAJ PROGRAMA

* Mjera stručnog osposobljavanja
Primjena mjere utječe na poboljšanje kvalifikacijske strukture nezaposlenih osoba iz ciljne skupine i podizanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.
Primjena mjere daje i mogućnost osposobljavanja u svrhu samozapošljavanja.
Obrazovne aktivnosti koje omogućava primjena mjere:
1. Stjecanje prvog zanimanja (stjecanje niže i srednje stručne, odnosno školske spreme)
2. Prekvalifikacija i dokvalifikacija
3. Stručno osposobljavanje u svrhu samozapošljavanja ili zapošljavanja
Ovu mjeru mogu koristiti osobe sa i bez zanimanja (završena osnovna ili srednja škola) koje nisu koristile poticaje Ministarstva prethodnih godina.
Prednost osposobljavanju za djelatnosti za koje postoji veći interes na tržištu rada (građevinska i elektrometalska zanimanja, zanimanja vezana uz tekstilnu i kožarsku industriju, turizam i ugostiteljstvo – kuhari, konobari).
Podnositelj zahtjeva mora proći postupak profesionalne orijentacije, a ako je potrebno i utvrđivanje psihofizičkih sposobnosti.
Ministarstvo snosi troškove osposobljavanja do iznosa od7.000,00 kn, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi u kojoj je osposobljavanje provedeno.
Ukoliko troškovi osposobljavanja iznose više od 7.000,00 kn, podnositelj je dužan obvezati se na plaćanje razlike u cijeni pisanom izjavom.
Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima, Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa može predložiti odobravanje i višeg iznosa.
Ako podnositelj zahtjeva iz neopravdanih razloga prekine osposobljavanje, dužan je vratiti sredstva uložena u isto uz zakonsku zateznu kamatu.
4. Stjecanje dodatnih znanja i vještina
5. Polaganje majstorskih ispita (u svrhu samozapošljavanja)
Ovu mjeru mogu koristiti osobe sa završenom srednjom, višom ili visokom školom koje nisu koristile poticaje Ministarstva prethodnih godina.
Stjecanje dodatnih znanja i vještina obuhvaća učenje stranih jezika, informatičko opismenjavanje i drugo.
Znanja i vještine za koje se podnosi zahtjev moraju biti u uskoj vezi s osnovnim zanimanjem.
Ministarstvo snosi troškove osposobljavanja do iznosa od 4.000,00 kn, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi u kojoj je obrazovanje provedeno.
Ako troškovi osposobljavanja iznose više od 4.000,00 kn, podnositelj je dužan obvezati se na plaćanje razlike u cijeni pisanom izjavom.
Ako podnositelj zahtjeva iz neopravdanih razloga prekine osposobljavanje, dužan je vratiti sredstva uložena u isto.
Uz predviđena sredstva u iznosu od 4.000.000,00 kuna moguće je pozitivno rješavanje 700 zahtjeva godišnje (400 za stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i stručno osposobljavanje u svrhu samozapošljavanja, 300 za stjecanje dodatnih znanja i vještina i polaganje majstorskih ispita).
* Mjera samozapošljavanja
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti isplaćuje osobi iz ciljne skupine koja se namjerava zaposliti obavljanjem samostalne poduzetničke djelatnosti jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kn, a 15.000,00 kuna isplaćuje po ispostavljenom računu ili kupoprodajnom ugovoru za nabavku strojeva ili opreme (ukupno poticaj iznosi 30.000,00 kuna).
Zahtjev mogu podnijeti osobe koje su registrirale djelatnost tijekom godine u kojoj podnose zahtjev, odnosno osobe koje su registrirale djelatnost nakon prestanka zaprimanja zahtjeva za proteklu godinu i koje nisu koristile poticaj za samozapošljavanje Ministarstva prethodnih godina.
Korisnik poticaja u propisanom roku mora dokazati da je temeljem registrirane djelatnosti postao obveznik uplate doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te da je sredstva namjenski utrošio u skladu s poslovnim planom.
Očekivani rok zaposlenosti u ovom je slučaju 12 mjeseci.
Ukoliko je osobi iz ciljne skupine za samozapošljavanje potrebna prekvalifikacija ili neka druga obrazovna aktivnost, moguće je kumulativno korištenje Mjere stručnog osposobljavanja i Mjere samozapošljavanja.
Uz predviđena sredstva u iznosu od 10.950.000,00 kuna moguće je pozitivno rješavanje 365 zahtjeva godišnje.
* Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti
Ministarstvo podupire poduzetnike koji namjeravaju proširiti postojeću djelatnost zapošljavanjem osoba iz ciljne skupine jednokratnim poticajem u iznosu od 45.000,00 kn (zapošljavanje jedne osobe), 90.000,00 kn (zapošljavanje dviju osoba) ili 135.000,00 kn (zapošljavanje tri osobe iz ciljne skupine).
Za potporu se mogu kandidirati obrti i mala trgovačka društva sa do 50 zaposlenih, te obiteljska poljoprivredna gospodarstva.
Prednost pri rješavanju imaju poslodavci koji su ujedno i hrvatski branitelji, odnosno članovi obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.
Prednost imaju poslodavci s područja od posebne državne skrbi.
Uz predviđena sredstva u iznosu od 9.000.000,00 kuna moguće je pozitivno rješavanje 66 do 200 zahtjeva godišnje, ovisno o broju zaposlenih osoba iz ciljne skupine po pojedinom poslodavcu.
* Mjera poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja
Ministarstvo daje novčanu i drugu potporu za osnivanje zadruga, kao posebnog oblika malog poduzetništva, koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnost te zajednički nastup na tržištu. Svake godine potpora za do 40 novih zadruga koje kvalitetnim poslovnim planom i brojem zadrugara-hrvatskih branitelja ispunjavaju kriterije uspostavljene ranijih godina. Osnovni kriterij je najmanje šest hrvatskih branitelja- članova zadruga, a pri donošenju konačne odluke uzima se u obzir i mišljenje Referalnog centra.
Novčana potpora u ovom slučaju iznosi 150.000,00 kuna.
Uz predviđena sredstva u iznosu od 6.000.000,00 kuna moguće je pozitivno rješavanje 40 zahtjeva godišnje.
* Mjera potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja
Ministarstvo kroz povrat sredstava za nabavku strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge koja je svojim dosadašnjim poslovanjem pokazala uspješnost i profitabilnost pomaže u realizaciji projekta.
Uz osnovni uvjet uspješnog poslovanja u razdoblju od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva potrebno je povećanje broja zadrugara – hrvatskih branitelja.
Zahtjev za potporu zadruge mogu podnijeti najmanje 24 mjeseca od isplate poticaja za osnivanje zadruge, uz dostavu dokaza o pozitivnom poslovanju u navedenom razdoblju.
Dokazi o pozitivnom poslovanju uključuju:
1. Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državi;
2. Bilancu za prethodnu godinu;
3. Presliku Godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu (predanog Registru godišnjih financijskih izvješća);
4. Izvješće o stanju zaliha skladišta, te potraživanjima i dugovanjima.
Objava Javnog poziva moguća je od 1. travnja, obzirom da se Godišnje financijsko izvješće predaje Registru do 31. ožujka svake godine.
Potpora se može odobriti u iznosu do najviše 50.000,00 kuna.
Uz predviđena sredstva u iznosu od 2.050.000,00 kuna moguće je pozitivno rješavanje 41 zahtjeva godišnje.
* Mjera kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva
Ministarstvo nastavlja plaćati preuzete obveze iz prethodnog razdoblja, subvenciju 2% kamatne stope na poduzetničke kredite realizirane u poslovnim bankama kroz Program »Lokalni projekti razvoja-poduzetnik-branitelj«.
Za podmirivanje ranije preuzetih obveza potrebno je osigurati 8.000.000,00 kuna.

Tablica 1: PROVEDBA PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA ZA RAZDOBLJE OD 2008. DO 2011. GODINE – PROJEKCIJA ZA JEDNU GODINU PROVEDBE

Naziv mjere
Broj zahtjeva
Predviđena sredstva
Stručno osposobljavanje i stjecanje dodatnih znanja i vještina
700
4.000.000,00 kuna
Samozapošljavanje
365
10.950.000,00 kuna
Potpora za proširenje postojeće djelatnosti
66 – 200
9.000.000,00 kuna
Poticanje osnivanja zadruga hrvatskih branitelja
40
6.000.000,00 kuna
Potpora projektima zadruga hrvatskih branitelja
41
2.050.000,00 kuna
Kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva
ne zaprimaju se novi zahtjevi, već se samo izvršavaju obveze preuzete ranijih godina
8.000.000,00 kuna
Ukupno
 
40.000.000,00 kuna

Stručno osposobljavanje

a) stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikacija, dokvalifikacija, stručno osposobljavanje u svrhu samozapošljavanja
– prema procjeni, moguće je osigurati financijska sredstva za osposobljavanje najmanje 400 osoba iz ciljne skupine (iznos potpore do 7.000,00 kuna)
b) stjecanje dodatnih znanja i vještina, polaganje majstorskog ispita u svrhu samozapošljavanja
– za stjecanje dodatnih znanja i vještina i polaganje majstorskih ispita u svrhu samozapošljavanja moguće je osigurati osposobljavanje za najmanje 300 osoba iz ciljne skupine (iznos potpore do 4.000,00 kuna)
Samozapošljavanje
Potporom za samozapošljavanje u iznosu od 30.000,00 kuna bilo bi moguće riješiti 365 zahtjeva.

Potpora za proširenje postojeće djelatnost

Za potporu za proširenje postojeće djelatnosti, Ministarstvo bi osiguralo sredstva za najmanje 66 zahtjeva (ukoliko podnositelj zahtjeva preuzme obvezu zaposliti tri osobe iz ciljne skupine čime će mu biti odobrena potpora u iznosu 135.000,00 kuna), odnosno za najviše 200 zahtjeva (ukoliko podnositelj zahtjeva preuzme obvezu zaposliti jednu osobu iz ciljne skupine čime će mu biti odobrena potpora u iznosu 45.000,00 kuna)

Poticanje osnivanja zadruga hrvatskih branitelja

Svake godine novčanom potporom u iznosu 150.000,00 kuna potpomognulo bi se 40 novoosnovanih zadruga hrvatskih branitelja na što bi se utrošilo ukupno 6.000.000,00 kuna.


Potpora projektima zadruga hrvatskih branitelja

Za potporu zadrugama koje proširuju djelatnost te koje su pokazale profitabilnost i uspješnost u radu, a potrebna su im sredstva za nove projekte, Ministarstvo bi osiguralo 2.050.000,00 kuna. Zahtjev za potporu zadruge mogu podnijeti najmanje 24 mjeseca od isplate poticaja za osnivanje zadruge. U 2008. godini to će moći učiniti 61 zadruga hrvatskih branitelja koja je u razdoblju od 2004.-2006. godine putem Ministarstva ostvarila novčani poticaj kao novoosnovana zadruga.

Kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva

Sredstva u iznosu od 8.000.000,00 kuna, Ministarstvo bi osiguralo za podmirivanje ranijih godina preuzetih obveza otplate subvencije kamatne stope za realizirane poduzetničke kredite.

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox