UREDBA O POSTUPKU I MJERILIMA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ŠUMI I/ILI ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA - urednički pročišćeni tekst, NN br. 133/2007

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!UREDBU
O POSTUPKU I MJERILIMA ZA OSNIVANJE PRAVA SLUŽNOSTI NA ŠUMI I/ILI ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U SVRHU EKSPLOATACIJE MINERALNIH SIROVINA


(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 133/07 i 9/11)


Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se postupci i mjerila za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu radi njihova korištenja u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina.


Članak 2.

Zahtjev za donošenje odluke i sklapanje ugovora radi osnivanja prava služnosti u šumi i/ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina podnosi se Povjerenstvu za imovinu Vlade Republike Hrvatske, putem Središ­njeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.
Ovlaštenici prava služnosti su pravne i fizičke osobe u čiju korist se osniva pravo služnosti.
Uz zahtjev se prilaže:
– izvadak iz zemljišne knjige,
– izvadak iz katastra zemljišta,
– odobrenje za eksploatacijsko polje,
– konačna lokacijska dozvola,
– izvod iz katastarskog plana, odnosno njegova preslika, za nekretnine za koje se traži osnivanje prava služnosti,
– skica situacije sa ucrtanom granicom eksploatacijskog polja te označenim dijelom i površinom za koju se traži pravo služnosti,
– potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. da se predmetna nekretnina nalazi unutar šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske,
– potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. da na predmetnoj nekretnini nije bilo protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji od strane podnositelja zahtjeva,
– potvrda Hrvatskih šuma d.o.o. da su za predmetnu nekretninu podmirene dospjele obveze s osnove prijašnjega protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji na šumi i šumskom zemljištu od strane podnositelja zahtjeva,
– potvrdu Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva da se predmetna nekretnina nalazi na Popisu šuma i šumskoga zemljišta iz članka 15. Zakona o šumama.


Članak 3.

Površina za koju se traži osnivanje prava služnosti za šumu ne može biti veća od 3 ha, a za neobraslo i neplodno šumsko zemljište ne može biti veća od 20 ha.


Članak 4.

Odluku o osnivanju prava služnosti radi eksploatacije mineralnih sirovina donosi Povjerenstvo za imovinu Vlade Republike Hrvatske.


Članak 5.

Temeljem odluke iz članka 4. ove Uredbe izrađuje se obračun naknade za pravo služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske prema posebnom propisu kojim se uređuje naknada za prenesena ili ograničena prava na šumi i/ili šumskom zemljištu, a izrađuju ga Hrvatske šume d.o.o. i dostavljaju Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva dostavlja prihvaćeni obračun naknade za šumu i/ili šumsko zemljište podnositelju zahtjeva radi plaćanja.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se obročno, a godišnji iznos naknade izračunava se tako da se ukupan iznos naknade podijeli na jednake iznose prema broju godina na koje je dobivena služnost, te se prva rata plaća prije sklapanja ugovora iz članka 6. ove Uredbe. Naknada se uplaćuje na žiro-račun Hrvatskih šuma d.o.o., koje su dužne voditi nadzor nad plaćanjem.
Preostale godišnje rate naknade iz stavka 1. ovoga članka dospijevaju na naplatu 10. siječnja tekuće kalendarske godine. Za preostale godišnje rate naknade ovlaštenik prava služnosti obvezan je predati Hrvatskim šumama d.o.o. kao sredstvo osiguranja plaćanja obveza zadužnice na iznos pojedinih godišnjih rata, koje dospijevaju u roku od tri dana od dospijeća svake pojedine rate.


Članak 6.


Ugovor o osnivanju prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu za eksploataciju mineralnih sirovina u ime Republike Hrvatske zaključuje tijelo nadležno za raspolaganje imovinom Republike Hrvatske.

Prije zaključivanja ugovora o osnivanju prava služnosti, korisnik služnosti dužan je predati dokaz da je izvršio uplatu prvog obroka naknade za služnost, potvrdu Ministarstva financija i nadležnog državnog tijela za rudarstvo da nema nepodmirenih dugovanja prema Republici Hrvatskoj, sukladno odredbama Zakona o rudarstvu.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka zaključit će se po izvršnosti akta nadležnog tijela u postupku dodjele koncesije sa onom fizičkom ili pravnom osobom koja je u tom postupku izabrana kao najpovoljniji ponuditelj.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ugovor iz stavka 1. ovoga članka može se zaključiti po donošenju odluke iz članka 4. ove Uredbe, s fizičkom ili pravnom osobom koja ima važeći upravni akt temeljem kojeg je rudarski subjekt stekao pravo eksploatacije mineralnih sirovina na odobrenom eksploatacijskom polju.

 

...

 


====================================================================

NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.

Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:

- u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);

- u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;


- prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.

 

 

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox