ZAKON O REGISTRU BIRAČA – urednički pročišćeni tekst, NN, br. 144/2012 i 105/15

NAPOMENA: Propisi na ovom portalu ažuriraju se dnevno te su prikazani samo oni propisi koji su trenutno važeći!


ZAKON O REGISTRU BIRAČA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/12 i 105/15)

TEMELJNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuje ustroj, sadržaj i način vođenja registra birača, postupak upisa, ispravka, brisanja, zaključivanje, izrada izvadaka i izdavanje isprava te način obrade podataka za potrebe izbora i referenduma.
(2) Na prikupljanje, obradu i korištenje podataka primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i informacijska sigurnost.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini izrazi u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:
1. Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.
2. Evidencija birača je dio registra birača u koju je upisana jedna od kategorija birača iz točke 1. ovoga članka.
3. Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra, a sastoji se od podataka iz evidencije hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji imaju važeće osobne iskaznice, evidencije privremeno upisanih birača, birača kojima je izdana potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta, evidencije prethodno registriranih birača, popisa aktivno registriranih hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i evidencije državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj te služi kao temelj za glasovanje na dan izbora odnosno referenduma.
4. Aktivna registracija je postupak kojim se birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj upisuju u posebni popis aktivno registriranih birača na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament.
5. Prethodna registracija je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji na dan izbora ili državnog referenduma borave u inozemstvu, omogućava glasovanje u inozemstvu na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državnom referendumu i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, bez pribavljanja potvrde o upisu u popis birača u Republici Hrvatskoj.
6. Privremeni upis je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj omogućava privremeni upis u popis birača drugog grada ili općine u Republici Hrvatskoj, ovisno o mjestu gdje će se zateći na dan izbora ili državnog referenduma.
7. Opći izvadak iz popisa birača je izvadak na kojem se nalaze svi birači koji glasuju na određenom biračkom mjestu, neovisno o nacionalnosti.

Članak 4.

Birač može ostvariti svoje biračko pravo nakon što je upisan u registar birača.

Registar birača

Članak 5.

(1) Registar birača vodi se u obliku jedinstvene elektroničke baze podataka osoba koje imaju biračko pravo.
(2) Registar birača sastoji se od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te evidencije birača državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.

Nadležnost za vođenje registra birača

Članak 6.

(1) Uredi državne uprave u županijama odnosno Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: uredi), vode dio registra birača za područje za koje su ustrojeni.
(2) Evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj vodi Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba. Ova evidencija temelj je za upis u popis birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
(3) Uredi su nadležni za upis u registar birača, ispravke, dopune i promjenu podataka u registru birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača i obavljanje drugih poslova u skladu s ovim Zakonom.

Članak 7.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave (u daljnjem tekstu: središnje tijelo) utvrđuje jedinstveno programsko rješenje za vođenje registra birača.
(2) Središnje tijelo nadležno je za obradu podataka iz registra birača i u tu svrhu obavlja poslove koji se odnose na analizu podataka iz registra birača, poduzimanje mjera u svrhu usklađenosti i točnosti podataka, zaključivanje i druge poslove u skladu s ovim Zakonom.
(3) Središnje tijelo voditelj je zbirke osobnih podataka o biračkom pravu, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

NAČIN VOĐENJA, UPIS I SADRŽAJ REGISTRA BIRAČA

Način vođenja registra birača

Članak 8.

(1) Registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu, a temelji se na načelu stalnosti.
(2) Unutar grada odnosno općine registar birača vodi se po naseljima, ulicama i trgovima, a adresni podaci temelje se na registru prostornih jedinica, sukladno posebnom zakonu.

Upis u evidencije birača

Članak 9.

(1) U evidenciju birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisuju se birači prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj.
(2) U evidenciju birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj birači se u pravilu upisuju po državama i adresnom podatku koji se za njih vodi u službenim evidencijama u Republici Hrvatskoj. Ukoliko tijela koja vode evidencije iz članka 11. ovoga Zakona nemaju podatak o adresi birača u inozemstvu, birači se upisuju u evidenciju bez podataka o državi i adresi u inozemstvu.
(3) U evidenciju birača državljana država članica Europske unije, koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj, upisuju se državljani država članica Europske unije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim zakonima.

Članak 10.

Birač u registru birača može biti upisan za samo jedan grad ili općinu odnosno državu.

Članak 11.

Upisivanje u registar birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu i evidencije putnih isprava.

Evidencija birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

Članak 12.

Evidencija birača iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona sadrži sljedeće podatke:
1. redni broj,
2. prezime i ime,
3. nacionalnost,
4. matični broj građana i osobni identifikacijski broj (OIB),
5. spol,
6. datum rođenja,
7. prebivalište (naselje, ulica, kućni broj i podbroj) i
8. primjedba.

Evidencija birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Članak 13.

Evidencija birača iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona sadrži sljedeće podatke:
1. redni broj,
2. prezime i ime,
3. nacionalnost,
4. matični broj građana i osobni identifikacijski broj (OIB),
5. spol,
6. datum rođenja,
7. adresa u inozemstvu (država, mjesto, ulica i kućni broj) i
8. primjedba.

Dostava podataka nadležnih tijela

Članak 14.

(1) Policijske uprave ili postaje koje vode zbirku podataka o prebivalištu i boravištu dužne su odmah uredu prema mjestu prebivališta birača (u daljnjem tekstu: nadležnom uredu) dostaviti podatke o:
– prijavljenim osobama s navršenih 18 godina koje imaju prebivalište,
– osobama s navršenih 18 godina koje nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a izdana im je osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske,
– prijavi i odjavi prebivališta,
– promjeni adrese stanovanja osoba koje su navršile 18 godina,
– primitku ili prestanku hrvatskog državljanstva,
– promjeni ili poništenju matičnog broja građanina.
(2) Ministarstvo unutarnjih poslova dužno je odmah nakon raspisivanja izbora odnosno referenduma nadležnom uredu dostaviti podatke o biračima koji su upisani u registar birača, a nemaju važeće osobne iskaznice odnosno kojima rok važenja osobne iskaznice ističe do roka utvrđenog u članku 24. stavku 1. ovoga Zakona, te nakon zatvaranja registra birača dostaviti podatke o biračima koji do roka iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona podnesu zahtjev za izdavanjem osobne iskaznice.
(3) Porezna uprava dužna je odmah dostaviti nadležnom uredu podatak o poništenom odnosno važećem osobnom identifikacijskom broju (OIB-u).
(4) Tijelo koje vodi evidenciju o izdanim putnim ispravama dužno je odmah dostaviti podatke o adresi stanovanja i državi boravišta za birače iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona.
(5) Matični ured dužan je nadležni ured odmah obavijestiti o umrlim osobama koje su starije od 18 godina, o promjeni prezimena po sklopljenom braku, promjeni osobnog imena i promjeni spola.

Dopuna nacionalnosti

Članak 15.

Ako evidencije na kojima se temelji upis u registar birača ne sadrže podatke o nacionalnosti, taj se podatak upisuje na temelju izjave birača pred nadležnim uredom, sukladno članku 24. ovoga Zakona.

Obveze nadležnog ureda

Članak 16.

Nadležni ured dužan je odmah izvršiti upise i promjene odnosno brisanje iz registra birača na temelju obavijesti tijela iz članka 14. ovoga Zakona.

Brisanje iz registra birača

Članak 17.

(1) Iz registra birača brišu se osobe koje su izgubile biračko pravo smrću ili prestankom hrvatskog državljanstva.
(2) Brisanje iz registra birača obavlja se na način da se u rubrici »Primjedba« upiše bilješka odnosno pravna osnova na temelju koje je izvršeno brisanje.
(3) Ako nadležni ured u provedenom postupku nesumnjivo utvrdi da su u evidenciju birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisane osobe koje su se s adrese prijavljenog prebivališta za stalno iselile u inozemstvo, iste će brisati iz evidencije birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te zatražiti upis u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka nadležni ured odmah će obavijestiti tijelo nadležno za vođenje zbirke podataka o prebivalištu i boravištu, radi provođenja postupka provjere sukladno zakonu kojim se uređuje prebivalište.

Promjena prebivališta

Članak 18.

(1) Za birača koji je promijenio prebivalište odnosno adresu stanovanja, u registar birača upisuje se bilješka o promjeni podatka.
(2) Bilješku upisuje ured prema mjestu prebivališta.
(3) Ukoliko birač odjavi prebivalište u Republici Hrvatskoj, ured prema mjestu posljednjeg prebivališta istog će brisati iz evidencije birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te zatražiti upis u evidenciju birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

DRŽAVLJANI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE KOJI OSTVARUJU BIRAČKO PRAVO U REPUBLICI HRVATSKOJ

Upis u evidenciju birača

Članak 19.

Državljani država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj upisuju se u evidenciju birača prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj, u roku i uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim zakonima.

Ostvarivanje biračkog prava za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Članak 20.

Državljani država članica Europske unije koji žele glasovati na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i lokalnom referendumu, upisuju se u evidenciju birača prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj na temelju zahtjeva.

Evidencija birača državljana država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj

Članak 21.

Evidencija državljana država članica Europske unije sadrži sljedeće podatke:
1. redni broj,
2. prezime i ime,
3. državljanstvo,
4. osobni identifikacijski broj (OIB),
5. spol,
6. datum rođenja,
7. prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj (naselje, ulica, kućni broj i podbroj),
8. mjesto prethodnog boravišta u inozemstvu (država, mjesto, ulica i kućni broj),
9. primjedba.

Brisanje iz evidencije birača

Članak 22.

(1) Državljani država članica Europske unije koji su zatražili upis u evidenciju birača radi glasovanja za izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, brišu se po službenoj dužnosti iz evidencije birača nakon provedenih izbora.
(2) Državljani država članica Europske unije koji su zatražili upis u evidenciju birača radi glasovanja na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i lokalnom referendumu, brišu se iz evidencije birača u slučaju gubitka biračkog prava (smrću, odnosno oduzimanjem biračkog prava sukladno propisima države čiji su državljani), ako su iselili iz Republike Hrvatske te na njihov zahtjev.
(3) Brisanje se obavlja na način da se u rubrici »Primjedba« upiše bilješka, odnosno pravna osnova na temelju koje je izvršeno brisanje.
(4) Na osobe iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upis promjena u registru birača.

PREGLED, ISPRAVCI I DOPUNE REGISTRA BIRAČA NAKON RASPISIVANJA IZBORA ODNOSNO REFERENDUMA

Javna objava

Članak 23.

(1) Odmah po raspisivanju izbora odnosno referenduma, a najkasnije u roku od tri dana od dana njihova raspisivanja, obavijestit će se birači o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka podataka upisanih u registar birača.
(2) U istoj obavijesti biračima se naznačuju i zakonski rokovi za izvršenje privremenog upisa izvan mjesta prebivališta, aktivnu registraciju te za prethodnu registraciju.
(3) Središnje tijelo obavještava birače kad se održavaju izbori na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske te provodi državni referendum.
(4) Ured obavještava birače kad se održavaju izbori u pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te provodi lokalni referendum.

Provjera upisanih podataka

Članak 24.

(1) Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine, a u vrijeme raspisanih izbora odnosno referenduma najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora odnosno referenduma.
(2) Usmeni ili pisani zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnosi se nadležnom uredu. Ako je zahtjev podnesen usmeno ured će o tome sastavit zapisnik.
(3) Ako ured utvrdi da je zahtjev osnovan, izvršit će upis, dopunu ili ispravak podatka u registru birača.

Uvid u podatke upisane u registar birača

Članak 25.

(1) Nakon raspisivanja izbora odnosno referenduma uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača bit će dostupan građanima u uredima do zatvaranja baze podataka, uz nadzor službene osobe.
(2) Nakon potvrđenih kandidacijskih lista na pisani zahtjev sudionika u izbornom postupku, nadležni ured dat će podatke s osobnim imenom i adresom birača u roku od 24 sata od zaprimanja zahtjeva.
(3) Na primatelje osobnih podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primjenjuje se zakon kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 26.

(1) Članovi predstavničkih tijela imaju pravo zatražiti u nadležnom uredu uvid u podatke iz registra birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača, sukladno posebnom zakonu.
(2) Na primatelje osobnih podataka iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se zakon kojim se uređuje zaštita osobnih podataka.

Glasovanje posebnih kategorija birača

Članak 27.

(1) Za birače koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državnog referenduma i izbora zastupnika iz Republike Hrvatske za Europski parlament, zateći na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske ili u mirovnim operacijama i misijama, članove posade pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom izvan njezinih granica, na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te za birače lišene slobode, zapovjedništva postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske, trgovačka društva-vlasnici brodova, vlasnici plutajućih objekata, uprave kaznionica, odnosno zatvora i odgojnih zavoda, dužni su dostaviti podatke nadležnom uredu.
(2) Za birače koji su na dan izbora iz stavka 1 ovog 
Članak smješteni u ustanovama socijalne skrbi, ravnatelji ustanova dužni su na zahtjev birača dostaviti podatke nadležnom uredu.
(3) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se odmah po raspisivanju izbora odnosno referenduma, a najkasnije do isteka roka iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona.
(4) Nadležni ured nakon zaključivanja popisa birača dostavlja izvatke iz popisa birača izbornim povjerenstvima koji ih zajedno s izbornim materijalom dostavlja na odgovarajuća biračka mjesta najkasnije 24 sata prije vremena određenog za njihovo otvaranje.

AKTIVNA REGISTRACIJA BIRAČA KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 28.

(1) Aktivna registracija birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj provodi se radi glasovanja u inozemstvu ili Republici Hrvatskoj na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament.
(2) Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u inozemstvu na određenom konzularnom području obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.
(3) Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u Republici Hrvatskoj obavlja ured prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora odnosno referenduma.

Obveza diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Hrvatske

Članak 29.

(1) Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske dužna su javno objavljivati način, mjesto i vrijeme provedbe postupka aktivne registracije u sve vrijeme njezinog trajanja.
(2) Postupak aktivne registracije obavlja se odmah nakon raspisivanja izbora odnosno državnog referenduma, a najkasnije do isteka roka utvrđenog člankom 24. stavkom 1. ovoga Zakona.

Podnošenje zahtjeva za aktivnu registraciju

Članak 30.

(1) Zahtjev za aktivnu registraciju podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno uredu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora odnosno referenduma.
(2) Zahtjev za aktivnu registraciju ne podnose birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, osim ako žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno u Republici Hrvatskoj.
(3) U zahtjevu se uz državu i adresu boravišta u inozemstvu, ako birač želi glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj, navodi diplomatsko-konzularno predstavništvo i adresa boravka u Republici Hrvatskoj na dan izbora odnosno državnog referenduma.
(4) Aktivna registracija odnosi se samo za raspisane izbore odnosno državni referendum.

Članak 31.

Prilikom podnošenja zahtjeva za aktivnu registraciju, birač može u istom zahtjevu navesti želi li se registrirati i za slučaj ponovljenih izbora za predsjednika Republike Hrvatske te želi li se u slučaju ponavljanja istih registrirati za isto mjesto.

Postupak aktivne registracije

Članak 32.

(1) Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Hrvatske podneseni zahtjev za aktivnu registraciju radi glasovanja u inozemstvu odmah informatičkim putem dostavlja uredu iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Ured u Republici Hrvatskoj podneseni zahtjev za aktivnu registraciju radi glasovanja u Republici Hrvatskoj odmah informatičkim putem dostavlja uredu iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona.
(3) Po izvršenoj provjeri i odobrenju ureda iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona, aktivno registrirani birači se informatičkim putem upisuju u popis aktivno registriranih birača po državama i konzularnom području za koja su aktivno registrirani odnosno mjestima aktivne registracije u Republici Hrvatskoj. U evidenciji birača stavlja se bilješka o aktivnoj registraciji upisom države i konzularnog područja odnosno mjesta u Republici Hrvatskoj za koje se birač aktivno registrirao. Promjena podatka iz članka 13. ovoga Zakona navedena u zahtjevu, provodi se u evidenciji birača bez prebivališta u Republici Hrvatskoj.
(4) Birač može odustati od podnesenog zahtjeva za aktivnu registraciju ili ga može izmijeniti do isteka roka utvrđenog člankom 24. stavkom 1. ovoga Zakona.
(5) U slučaju da birač odustane od podnesenog zahtjeva za aktivnu registraciju ili svoj zahtjev izmijeni, u evidenciji birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj briše se bilješka upisana temeljem tog zahtjeva ili se upisuje nova bilješka, odnosno birač se briše iz popisa aktivno registriranih birača.
(6) Na popis aktivno registriranih birača primjenjuju se odredbe zakona o zaštiti osobnih podataka kojima se reguliraju obveze voditelja zbirke osobnih podataka.

Popis aktivno registriranih birača

Članak 33.

(1) Po isteku roka za aktivnu registraciju birača sastavlja se popis aktivno registriranih birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj po državama i konzularnim područjima za koja su birači aktivno registrirani, odnosno mjestu aktivne registracije u Republici Hrvatskoj.
(2) Podatke o broju aktivno registriranih birača iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona središnje tijelo odmah dostavlja Državnom izbornom povjerenstvu.

PRETHODNA REGISTRACIJA

Članak 34.

(1) Radi glasovanja u inozemstvu na izborima za Hrvatski sabor, predsjednika Republike Hrvatske, državnom referendumu i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament provodi se prethodna registracija birača s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
(2) Prethodnu registraciju birača koji će glasovati u inozemstvu na određenom konzularnom području obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.

... 

====================================================================
NAPOMENA: ovo je prva polovica propisa, dok je cjeloviti pročišćeni tekst ovog propisa moguće vidjeti na portalu www.propisi.hr u sklopu godišnje pretplate. Godišnja pretplata od 395,00 kuna uključuje 6 knjiga (zbirke propisa) i uvid u sve pročišćene tekstove važećih propisa u RH.
Na portalu www.poslovni-savjetnik.com moguće je vidjeti sljedeće VAŽEĆE propise:
u cijelosti sve zakone (uključujući i pročišćene tekstove);
u cijelosti podzakonske propise (pravilnike, uredbe, odluke, naredbe i dr.) koji od svoje prve objave u Narodnim novinama nisu imali nikakve izmjene, dopune i ispravke;
prvu polovicu podzakonkih propisa za koje su izrađeni urednički pročišćeni tekstovi, tj. koji su od svoje prve objave u Narodnim novinama imali određene izmjene, dopune ili ispravke.
====================================================================

Podjeli:
Kategorija propisa:

Newsletter

Hosted by Mydataknox