HGK poručio: Skidanje filmova s interneta je itekako kažnjivo djelo

Potaknuti napisom medijom kako je MUP prekršio ovlasti uhićenjem dvojice Kaštelana zbog "skidanja" sadržaja s interneta, grupacije kinodistributera, videodistributera te kinoprikazivača HGK upozorile su da je riječ o netočnim informacijama kako hrvatski Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima dozvoljava skidanje nelegalne glazbe i filmova s interneta. 

Zabrinuti recentnim događanjima kojima je u javnosti bačeno negativno svjetlo na pitanja intelektualnog vlasništva i autorskog prava, grupacije kinodistributera, videodistributera te kinoprikazivača Hrvatske gospodarske komore žele iskazati jasan stav kojim podržavaju slobodu korištenja Interneta i njegov daljnji razvoj, ali i afirmaciju i poštivanje autorskog prava i djela, jer bez obzira na promjene u tehnološkom smislu, autorsko pravo i dalje predstavlja temeljno ljudsko pravo priznato Općom deklaracijom o pravima čovjeka od strane Ujedinjenih Naroda, navodi HGK u priopćenju. 

U medijima su se pojavile netočne informacije kako hrvatski Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima dozvoljava skidanje nelegalne glazbe i filmova s Interneta. Međutim, činjenice su potpuno suprotne, ističu spomenute grupacije HGK.

Reprodukcija samo zakonito pribavljenih djela

Članak 82. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima doista propisuje da fizička osoba može reproducirati autorsko djelo na bilo koju podlogu ako to čini za privatno korištenje koje nema izravno ili neizravno komercijalnu svrhu i nije namijenjeno ili pristupačno javnosti. Međutim, kako bi fizička osoba mogla iskoristiti takvo pravo bitno je da se radi o zakonito pribavljenom autorskom djelu, a ne o nezakonitoj kopiji autorskog dijela neovlašteno distribuiranoj putem Interneta. Svrha predmetne zakonske odredbe je omogućiti korisnicima zakonito pribavljenih autorskih djela da naprave dodatne reprodukcije (kopije) za vlastito korištenje, primjerice digitaliziranje vlastite zbirke originalnih videograma na VHS-u za vlastito korištenje ili kopiranje vlastitog originalnog CD-a za potrebe slušanja u vlastitom vozilu ili na MP3 sviraču. S obzirom da se putem Interneta distribuiraju i nezakonite kopije filmova i glazbe, njihovim skidanjem od strane fizičkih osoba se one ne mogu naknadno legalizirati. Stoga se članak 82. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima ne može primijeniti na skidanje nezakonitih kopija autorskih djela sa Interneta. 

 Dijeljenje sadržaja

 Predstavnici grupacija ističu da je potrebno naglasiti kako veliki broj dostupnih sustava za razmjenu datoteka putem Interneta, koji se koriste za skidanje nezakonitih kopija autorskih djela, funkcioniraju na način da se istovremeno sa skidanjem skinuti sadržaj dijeli s ostalim korisnicima sustava. Skrećemo pozornost da na navedeni način fizičke osobe koje skidaju određeno autorsko djelo istovremeno ga čine pristupačnim javnosti, čime se na njih ne može primijeniti članak 82. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. 

 Kršenje Kaznenog zakona

Konačno, osobe koje omogućuju distribuciju nezakonitih kopija autorskog djela putem Interneta (putem sustava za razmjenu datoteka ili drugačije) čine kazneno djelo iz članka 230. Kaznenog zakona, koji propisuje da onaj tko bez odobrenja utvrdi na materijalnu podlogu (primjerice hard disk), reproducira, umnoži, stavi u promet, iznajmi, uveze, prenese preko granične crte, prikaže, izvede, odašilje, prenese, učini dostupnim javnosti (primjerice dijeli putem Interneta), prevede, prilagodi, obradi, preradi ili na drugi način uporabi autorsko djelo, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. Stoga, fizičke osobe koje skidaju takve nezakonite kopije postaju sudionicima tog istog kaznenog djela. Naravno, na njih se ne primjenjuje članak 82. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. 

Krivim tumačenjem zakona u medijima potiče se na nelegalno preuzimanje sadržaja s Interneta, te su na taj način građani dovedeni u opasnost da njihova aktivnost na Internetu rezultira sa zakonski predviđenim kaznama. Cjelokupno društvo, prvenstveno mediji, koji informiraju i imaju veliki utjecaj na široku javnost, trebali bi se ponašati odgovorno te štititi autorska prava, zaključuje HGK u priopćenju. (PS/JK)

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox