Koji iznajmljivači gube pravo isticanja oznake za kategoriju na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Iznajmljivači koji su na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov. br. 42/20.) odnosno 8. travnja 2020. pružali ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 31. prosinca 2000. godine, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, bili su dužni  u roku od dvije godine od dana stupnja na snagu ovoga Zakona, odnosno do 8.4.2022. godine podnijeti uredan zahtjev nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ovoga  Zakona   i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (Nar. nov., br. 9/16. – 120/19).  

Nadležno upravno tijelo je upravno tijelo u županiji odnosno Gradu Zagrebu prema mjestu sjedišta objekta, u čijem je djelokrugu obavljanje  povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ugostiteljstvo. U postupku izdavanja rješenja o odobrenju za nastavak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu o objektu s pravom isticanja oznake za kategoriju (*) nadležno upravno tijelo ne utvrđuje ispunjavanje uvjeta koji se odnose na vlasništvo objekta i  uporabne dozvole (uporabljivosti) građevine odnosno objekta u skladu s odredbama Zakona o gradnji (Nar. nov. br. 154/13. , 20/17., 39/19. i 125/19.).

Iznajmljivači koji  do 8.4.2022. nisu podnijeli nadležnom upravnom tijelu uredan zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju, mogu nastaviti s pružanjem ugostiteljske usluge u objektu u kojem su pružali ugostiteljske usluge u domaćinstvu,  ali gube pravo isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu i u promidžbenim materijalima, što znači da na glavnom ulazu u objekt moraju istaknuti ploču  u propisanom u odnosu na vrstu objekta u kojem pružaju usluge (soba, studio apartman, apartman, kuća za odmor, kamp) bez zvjezdica (*).

U tom slučaju, na ispunjavanje uvjeta za vrstu objekta u domaćinstvu i nadalje se primjenjuju odredbe Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Nar. nov., br. 57/95. - 106/04.), osim u pogledu zdravstvenih uvjeta iznajmljivača i članova domaćinstva.

Ako iznajmljivači koji su propustili u propisanom roku podnijeti zahtjev nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o odobrenju, ipak  žele i dalje zadržati pravo isticanja oznake za kategoriju (*) moraju mjesno nadležnom upravnom tijelu podnijeti novi zahtjev za izdavanje rješenja uz koji prilažu dokaze o ispunjavanju svih uvjeta iz čl. 34. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (dokaz o vlasništvu i uporabljivosti objekta te ispunjavanju svih uvjeta za kategoriju propisanih Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, - Nar. nov.,br. 9/16. – 120/19.).

Ako nadležni turistički inspektor Državnog inspektora u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da iznajmljivač na  objektu u kojem pruža ugostiteljske usluge  i/ili u promidžbenim materijalima (npr. na mrežnoj stranici putem koje oglašava usluge smještaja) ističe oznaku za kategoriju (zvjezdice) na koje nema pravo, turistički inspektor rješenjem će narediti iznajmljivaču  da u roku određenom u rješenju otkloni utvrđeni nedostatak (ukloni sa standardizirane ploče i/ili promidžbenog materijala oznaku kategorije sa zvjezdicama).

Rješenje inspektor neće donositi ako iznajmljivač utvrđeni nedostatak otkloni tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora, što će navesti u zapisniku o obavljenom inspekcijskom nadzoru. Ako iznajmljivač nedostatke ne otkloni u roku određenom u rješenju, inspektor će  donijeti novo rješenje kojim že iznajmljivaču zabraniti pružanje ugostiteljske usluge u domaćinstvu dok se ne otkloni utvrđeni nedostatak. Navedeno postupanje smatra se prekršajem za koji je predviđena novčana kazna za iznajmljivača u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kn, a u slučaju ponavljanja prekršaja u iznosu od 4.000,00 do 10.000,00 kn. Umjesto podnošenja optužnog prijedloga mjesno nadležnom općinskom sudu odnosno izdavanjem prekršajnog naloga, inspektor može iznajmljivaču naplatiti novčanu kaznu na mjestu izvršenja prekršaja u iznosu od 1.000,00 kn, osim u slučaju ponavljanja prekršaja.

Skrećemo pozornost iznajmljivačima koji su na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov. br. 42/20.) odnosno 8. travnja 2020. pružali ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih  od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004., da su dužni,  radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdica) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, nadležnom upravnom tijelu podnijeti uredan zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama ovoga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge (Nar. nov., br. 9/16. – 120/19) najkasnije do 8. travanja 2023., a oni koji su 8. travanja 2020. pružali ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih  od  31. prosinca  2004. do 31 .kolovoza 2007., radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga u objektu s pravom isticanja kategorije (zvjezdica) dužni su podnijeti uredan zahtjev nadležnom upravno tijelu najkasnije do 8. travnja 2024.

 

Darko Marečić, dipl iur.

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox