Instrumenti monetarne politike

U ostvarivanju utvrđene monetarne politike Hrvatska narodna banka koristi se instrumentima i mjerama koji su joj potrebni za reguliranje kreditne aktivnosti i likvidnosti banaka i za reguliranje količine novca u optjecaju te donosi mjere u svezi s kamatnim stopama.


Instrumentima monetarne politike Hrvatska narodna banka ostvaruje svoj osnovni cilj, a to je održavanje stabilnosti cijena. Stabilnost cijena u Hrvatskoj postiže se upotrebom instrumenata koji utječu na stabilnost kretanja nominalnog tečaja kune u odnosu na euro kao nominalno sidro. Stabilnost kretanja tečaja odabrana je iz povijesnih razloga koji su utjecali na iznimno visoku stopu euroizacije koja se protivi upotrebi kamatnih stopa kao osnovnog instrumenta za postizanje stabilnosti cijena.

Naime, u maloj otvorenoj ekonomiji kakva je Hrvatska, s visokom stopom euroizacije, međunarodni tokovi kapitala izrazito utječu na kretanje tečaja, pa bi nestabilnost tečaja u postojećim ugovornim odnosima nepovoljno utjecala na makroekonomsku stabilnost zemlje. Instrumenti monetarne politike stoga su podešeni na način koji omogućuje održavanje stabilnosti kretanja tečaja. Implicitno je na taj način određena i kamatna stopa koja je jednaka kamatnoj stopi zemlje uz čiju je valutu vezana domaća valuta uvećana za premiju za rizik. 

Okvir za provođenje monetarne politike Hrvatske narodne banke sadržava sljedeću lepezu instrumenata:

·         Operacije na otvorenom tržištu

·         Obvezna pričuva

·         Stalno raspoložive mogućnosti

·         Ostali instrumenti i mjere

Instrumentima monetarne politike Hrvatska narodna banka povećava (emitira) ili smanjuje (sterilizira) likvidnost. Povećavanje likvidnosti provodi se kupnjom imovine ili odobravanjem kredita, dok se smanjenje likvidnosti postiže upotrebom obvezne pričuve, odnosno prodajom imovine ili izdavanjem vrijednosnih papira Hrvatske narodne banke. Krediti koje odobrava Hrvatska narodna banka osigurani su financijskim instrumentima (kolateral) kao što su dužnički vrijednosni papiri, a lista prihvatljivoga kolaterala unaprijed se objavljuje. 

Protustranke u operacijama na otvorenom tržištu i stalno raspoloživim mogućnostima mogu biti samo kreditne institucije koje su obveznici obvezne pričuve. Ostali instrumenti i mjere primjenjuju se na iste protustranke. (PS/SŠ)
 

Instrument

Vrsta operacije

Učestalost

Rok dospijeća

1. Operacije na otvorenom tržištu – vidi prihvatljivi kolateral

Redovite operacije

- obratne repo operacije

svaki tjedan

1 tjedan

Operacije fine prilagodbe

- repo/obratne repo operacije
- izravne kupnje/prodaje VP-a
- izravne kupnje/prodaje deviza
- FX swap
- izdavanje BZ-a

neredovito
prema potrebi

nestandardizirano

Strukturne operacije

- izravne kupnje/prodaje VP-a
- repo/obratne repo operacije
- izravne kupnje/prodaje deviza

neredovito
prema potrebi

nestandardizirano

2. Stalno raspoložive mogućnosti ˜– vidi prihvatljivi kolateral

Lombardni kredit

svakodnevno

prekonoćno

Polaganje depozita kod HNB-a

svakodnevno

prekonoćno

Izvor: HNB

 

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter  

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox