Najznačajnije izmjene u novom Zakonu o leasingu

Novim Zakonom o leasingu (NN 141/13) koji je stupio na snagu 05.12.2013. godine značajno je izmijenjen prijašnji. Prije svega, novim Zakonom o leasingu definirao se dodatni način podjele leasinga (osim na operativni i financijski) i to s obzirom na položaj i broj subjekta u poslu leasinga.

Dakle, postoji:

- izravni leasing (dvostrani pravni posao u kojem sudjeluju samo dva subjekta, davatelj leasinga koji je ujedno i dobavljač objekta leasinga i primatelj leasinga)

- neizravni leasing (višestrani pravni posao u kojem sudjeluju tri subjekta - dobavljač objekta leasinga, davatelj leasinga i primatelj leasinga)

- povratni leasing (sale and lease back tj. pravni posao u kojem sudjeluju samo primatelj leasinga i davatelj leasinga. Primatelj leasinga, prethodno u svojstvu dobavljača objekta leasinga prodaje objekt davatelju leasinga kojeg potom davatelj leasinga predaje na korištenje primatelju leasinga, uz obvezu primatelja leasinga na plaćanje naknade.

Nadalje, novim Zakonom o leasingu, omogućuje se leasing-društvima financiranje objekta leasinga koji predstavlja buduću stvar čime društva mogu sudjelovati u financiranju investicijskih projekata. Izuzev toga, dopušteno je i fizičkim osobama biti dobavljačima objekta leasinga. Navedenom izmjenom ispravljen je nedostatak iz starog Zakona o leasingu kojim se bez ikakvog valjanog razloga sužavalo tržište leasinga.

Leasing društva

Leasing-društvo je trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, upisano u sudski registar na temelju odobrenja za obavljanje poslova leasinga koje izdaje HANFA (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga), uz uvjete propisane Zakonom o leasingu. Leasing-društvo može biti osnovano i poslovati kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima, ako Zakonom o leasingu nije drugačije određeno, te se ne može upisati u sudski registar prije dobivanja odobrenja koje izdaje HANFA.

Kao svoje djelatnosti, leasing-društvo može, na temelju odobrenja HANFE, upisati u sudski registar poslove financijskog i/ili operativnog leasinga, te poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima leasinga (u smislu Zakona o leasingu takvim poslovima se smatraju prodaja, te davanje u zakup i najam objekata leasinga vraćenih leasing-društvu čiji je vlasnik leasing-društvo po osnovi obavljanja poslova leasinga). Tu je napravljena izmjena u odnosu na prijašnji Zakon o leasingu jer do stupanja na snagu novog, leasing društvima,nije bilo dopušteno davati u zakup i najam objekte leasinga koji su im vraćeni. Nadalje, Zakonom o leasingu zabranjeno je leasing-društvima odobravati kredite i zajmove.

Novost u Zakonu o leasingu je i odredba o temeljnom kapitalu leasing-društva koji sada ne može biti manji od iznosa od milijun kuna, te mora biti u cijelosti uplaćen u novcu prije upisa osnivanja. Ako kapital leasing društva padne ispod razine od milijun kuna, HANFA tom leasing-društvu može narediti provedbu neke od nadzornih mjera.

Ugovori o leasingu

Ugovorom o leasingu obvezuje se davatelj leasinga pribaviti objekt leasinga za izvršenje tog ugovora na način i uz uvjete propisane Zakonom o leasingu i primatelju leasinga odobriti pravo korištenja tog objekta leasinga na određeno razdoblje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu naknadu. Primatelj leasinga određuje objekt leasinga i dobavljača tog objekta leasinga. Davatelj leasinga može sudjelovati u izboru objekta leasinga i dobavljača tog objekta leasinga. Davatelj leasinga dužan je prema zahtjevu primatelja leasinga pribaviti objekt leasinga od dobavljača objekta leasinga kojeg je odredio primatelj leasinga. Davatelj leasinga dužan je obavijestiti dobavljača objekta leasinga da objekt leasinga pribavlja radi izvršenja ugovora o leasingu, te navesti osobu koja je primatelj leasinga.

Za pravne nedostatke objekta leasinga odgovara davatelj leasinga, osim u slučaju ako je primatelj leasinga o tome obaviješten i pristao je na preuzimanje objekta leasinga opterećenog nekim pravom treće osobe. Utvrdi li se da trećem pripada pravo koje sasvim isključuje pravo primatelja leasinga, ugovor se raskida po samom zakonu, a davatelj leasinga je dužan primatelju leasinga nadoknaditi štetu. Kad se pravom trećega samo ograničava pravo primatelja leasinga, ovaj može, po svojem izboru, raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje leasing-naknade i u svakom slučaju naknadu štete. Vezano za štetu nastalu korištenjem objekata leasinga, davatelj leasinga za nju odgovara primatelju leasinga isključivo u slučaju kada je sudjelovao u izboru objekta leasinga ili ako je to ugovorom izričito ugovoreno.

Glede obveza primatelja leasinga ističu se prvenstveno preuzimanje objekta leasinga na način određen ugovorom o leasingu, te plaćanje naknade davatelju leasinga u iznosima, rokovima i na način određen ugovorom o leasingu. Do ispunjenja obveze isporuke sukladne ugovoru o leasingu, primatelj leasinga nije dužan plaćati naknadu koju bi na temelju ugovora o leasingu bio dužan plaćati nakon isporuke objekta leasinga. Ako primatelj leasinga ne plati dvije uzastopne naknade, davatelj leasinga može raskinuti ugovor o leasingu i ima pravo na iznos dužne naknade i ostale tražbine iz ugovora o leasingu. No, ako primatelj leasinga plati iznos dužne naknade prije nego što mu je raskid priopćen, ugovor o leasingu će ostati na snazi.

Treba istaknuti da, ako raskine ugovor, davatelj leasinga ima pravo oduzeti objekt leasinga od primatelja leasinga. Primatelj leasinga odgovoran je i za štetu koju uzrokuje korištenjem objekta leasinga suprotno ugovoru ili namjeni objekta leasinga. Također, gubitak objekta leasinga ili gubitak njegove funkcije ne oslobađa primatelja leasinga od njegovih obveza određenih ugovorom o leasingu.

Ako nije drukčije ugovoreno, pristojbe i druga davanja koja su u neposrednoj vezi s korištenjem objekta leasinga snosi primatelj leasinga. 

 Kao novost u novom Zakonu o leasingu ističe se odredba da, ako je prema posebnom propisu za prekršaj koji je u neposrednoj vezi s korištenjem objekta leasinga odgovoran vlasnik objekta leasinga, a objekt leasinga u vrijeme počinjenja prekršaja nije bio u posjedu davatelja leasinga u svrhu utvrđivanja postojanja prekršaja i prekršajne odgovornosti, uzet će se da je primatelj leasinga vlasnik objekta leasinga. Ovom odredbom se zaštitilo davatelje leasinga protiv kojih su se do sada vodili prekršajni postupci unatoč činjenici da faktično prekršaj nije počinio davatelj leasinga već primatelj leasinga.

U praksi se također javlja problem jer primatelji leasinga često daju objekt leasinga na korištenje drugoj osobi. Ovdje se mora istaknuti da je za takvo postupanje potrebna izričita prethodna suglasnost davatelja leasinga. U suprotnom, davatelj leasinga ima pravo raskinuti ugovor o leasingu i zahtijevati naknadu štete od primatelja leasinga. Glede ostalih nedostataka objekta leasinga, ako dobavljač objekt ne isporuči primatelju leasinga, ako ga isporuči sa zakašnjenjem ili ako objekt leasinga ima materijalni nedostatak, primatelj leasinga ima prema dobavljaču objekta leasinga prava koja bi, prema propisima kojima se uređuju obvezni odnosi, imao da je ugovorna strana s dobavljačem objekta leasinga. U slučaju da je davatelj leasinga sudjelovao u izboru dobavljača objekta leasinga, solidarno će s dobavljačem odgovarati primatelju leasinga.

Organi leasing-društva

Organi leasing-društva:

 - kod dioničkog društva (glavna skupština, uprava i nadzorni odbor, odnosno upravni odbor)

  - kod društva s ograničenom odgovornošću (skupština, uprava i nadzorni odbor)

Uprava leasing-društva mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju leasing-društvo. Novim Zakonom o leasingu dopušteno je upravi leasing-društva ovlastiti prokurista (jednog ili više njih) za zastupanje leasing-društva, odnosno sklapanje ugovora i poduzimanje pravnih radnji u ime i na račun leasing-društva koje proizlaze iz djelatnosti leasing-društva, ali samo zajedno s barem jednim članom uprave leasing-društva.

Nadalje, za razliku od prijašnjeg Zakona o leasingu koji je propisivao da član uprave leasing društva ne može biti istodobno član uprave, odnosno prokurist drugog leasing društva, novim Zakonom o leasingu je propisana stroža odredba kojom se zabranilo članu uprave leasing društva biti član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva.

Osim toga, novim izmjenama je određeno da, uz stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo, član uprave mora imati i dobar ugled. Iz navedenih izmjena vidljivo je koliku važnost zakonodavac pridaje potencijalnim članovima uprave leasing društva, vrlo vjerojatno u svrhu ostvarenja stabilnosti, te povećanja kredibiliteta i reputacije leasing društava.

Zakon o leasingu se izmijenio i odnosu na nadzorni odbor leasing društva kojem je propisao obvezu davanja suglasnosti na godišnji plan leasing društva, nadziranje primjerenosti postupanja i učinkovitosti rada interne revizije, davanje svog mišljenja HANFI o nalozima HANFE u postupcima nadzora leasing društva (u roku od 30 dana od dana primitka zapisnika HANFE o obavljenom nadzoru), te nadziranje postupanja leasing društva u skladu s nalozima i rješenjima HANFE i podnošenja izvješća skupštini leasing društva o nalozima HANFE.

Registar objekata leasinga

Registar objekata leasinga vodi HANFA, i to na način da osigurava i kontinuirano održava tehničke i informatičke uvjete za njegovo funkcioniranje. Sadržaj, način i oblik vođenja Registra objekata leasinga će odrediti HANFA svojim pravilnikom. Ako na dan sklapanja ugovora o leasingu nisu poznati podaci o detaljnom određenju objekta leasinga davatelj leasinga je dužan iste dostaviti najkasnije u roku od osam dana od dana predaje objekta leasinga primatelju leasinga.

HANFA je dužna podatke o detaljnom određenju objekta leasinga, datumu sklapanja ugovora, datumu ugovorenog završetka ugovora te mjesecima trajanja ugovora učiniti javno dostupnim dok je objekt leasinga aktivan (objekt leasinga je aktivan u svim slučajevima osim kada je davatelj leasinga izvršio prijenos vlasništva nad objektom leasinga na primatelja leasinga; kad davatelj leasinga ima kontrolu nad objektom leasinga, odnosno može nesmetano raspolagati istim; kad objekt leasinga više ne postoji).

Povjerljivi podaci

Leasing-društvo dužno je kao povjerljive čuvati sve podatke, informacije, činjenice i okolnosti za koje je saznalo u poslovanju s primateljem leasinga, odnosno dobavljačem leasinga. Novim Zakonom o leasingu, osim slučajeva koji su prijašnjim zakonom bili taksativno nabrojani kao izuzeće od obveze čuvanja povjerljivih podataka, nadodana je i mogućnost da i druga nadležna tijela (do sada je to mogao samo nadležni sud) pisanim putem zahtijevaju, odnosno nalože predočenje tih podataka radi utvrđivanja činjenica u kaznenim ili prekršajnim postupcima ili za potrebe utvrđivanja činjenica nužnih za pokretanje takvih postupaka.

Zaštita potrošača

Pod pojmom potrošač, u smislu Zakona o leasingu podrazumijeva se svaka fizička osoba koja kao primatelj leasinga sudjeluje u poslovima leasinga u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja. Potrošač ima pravo podnijeti pisani prigovor leasing-društvu s kojim je sklopio ugovor o leasingu ako se leasing-društvo ne pridržava ugovornih uvjeta. U tom slučaju, leasing-društvo mora odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog prigovora. Na pisani odgovor leasing-društva potrošač ima pravo podnijeti zahtjev za rješavanje spora.

Usklađenje sa izmjenama Zakona o leasingu

Leasing-društva koja na dan stupanja na snagu novog Zakona o leasingu imaju odobrenje HANFE za obavljanje poslova leasinga, a odobrenje je upisano u sudski registar i izdano od HANFE na temelju Zakona o leasingu (NN 135/06) nastavljaju poslovati kao leasing-društva na temelju postojećeg odobrenja i dužna su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona uskladiti:

 - djelatnost (poslovi financijskog i/ili operativnog leasinga, te poslovi koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima leasinga)

 - kapital (najmanje milijun kuna)

 - prokuru s odredbama novog Zakona o leasingu

 - poslovanje s drugim odredbama novoga Zakona o leasingu, te dostaviti HANFI izvješće o     usklađenju u roku od 30 dana nakon isteka roka šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Zakona o leasingu.

Izvješću o usklađenju potrebno je priložiti:

- osnivački akt leasing-društva usklađen s odredbama vezanim za djelatnost i prokuru

- izjavu uprave leasing-društva o usklađenosti kapitala

- podatke o članovima uprave leasing-društva

 

Ako se leasing-društvo ne uskladi u zakonskim rokovima, HANFA može ukinuti leasing-društvu odobrenje za obavljanje poslova leasinga. U tom slučaju leasing-društvo je dužno prestati obavljati poslove leasinga i brisati djelatnosti iz sudskog registra upisane na temelju odobrenja HANFE. U tom slučaju, leasing-društvo ne može podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga prije isteka roka od jedne godine od dana donošenja rješenja o ukidanju odobrenja.

Kroz dugogodišnju praksu leasing poslovanja uvidjeli su se propusti koji su postojali, a nisu bili na pravi način uređeni prijašnjim Zakonom o leasingu. Izmjenama Zakona o leasingu htjela se postići veća pravna sigurnost i uređenost u leasing poslovanju, te pružanje novih mogućnosti svim sudionicima u tržištu leasinga. Kako su izmijenjenim zakonskim odredbama u velikoj mjeri povećava kvaliteta uređenja leasing poslovanja, ostaje na samom tržištu da odgovori da li će to biti dovoljno za dodatno aktiviranje i povećanje opsega poslovanja u leasing industriji. PS/S.P.

AUTOR: Marko Jovović, dipl.iur.

Poslovni savjetnik pratite putem Facebook/LinkedIn/Twitter  

 

 


Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox