Ugovor o autorskom djelu (autorski ugovor) – primjer, obrazac, porez, izračun honorara

U ovom članku pojašnjavamo što se sve smatra autorskim djelom, kakav je porezni aspekt isplate autorske naknade te je na kraju dan konkretan primjer ugovora o autorsko djelu.

ŠTO SE SMATRA AUTORSKIM DJELOM

Što se sve smatra autorskim djelom propisano je člankom 5. Zakonom o autorskim pravi i srodnim pravima. U toj se odredbi navodi da je autorsko djelo originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako navedenim Zakonom nije drukčije određeno.
Autorska djela jesu osobito:
– jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni progra­mi),
– glazbena djela, s riječima ili bez riječi,
– dramska i dramsko-glazbena djela,
– koreografska i pantomimska djela,
– djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i grafike), bez obzira na materijal od kojega su načinjena, te ostala djela likovnih umjetnosti,
– djela arhitekture,
– djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna,
– fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom,
– audiovizualna djela (kinematografska djela i djela stvorena na način sličan kinematografskom stvaranju),
– kartografska djela,
– prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi skice, tablice i dr.
Prijevodi, prilagodbe, glazbene obrade i druge prerade autorskog djela, koje su originalne intelektualne tvorevine individualnog karaktera, zaštićene su kao samostalna autorska djela.

OPOREZIVANJE - IZRAČUN

Što se tiče oporezivanja isplata autorskog honorara je dosta povoljna jer podliježe plaćanju samo poreza na dohodak od 25% i eventualnog prireza. Obvezni doprinosi se NE obračunavaju. Također, kod izračuna iznosa poreza na dohodak paušalno su priznati izdaci u iznosu 25%.

Primjer:

Pretpostavimo da se isplaćuje autorska naknada osobi iz Zagreba u iznosu 1.000,00 kuna bruto. Izračun autorske naknade je sljedeći:


1. Bruto naknada:                                1.000,00 kn
2. Paušalno priznati izdatak 30%:       300,00 kn
3. Osnovica za obračun
    poreza na dohodak (1.-2.)                700,00 kn
4. Porez na dohodak 25%
    (25% x 700,00 kn)                              175,00 kn
5. Prirez - za Zagreb 18%                   
    (18% x 175,00 kn)                                31,50 kn
6. Ukupno porez i prirez                      206,50 kn
7. Neto za isplatu (1. – 6.)                    793,50 kn


UGOVOR O AUTORSKOM DJELU – PRIMJER (MODEL)
 


Na temelju Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Nar. nov., br. 167/03  i 79/07) zaključen je

                                                           UGOVOR
                                             O AUTORSKOM DJELU

između:
ABC d.o.o. Zagreb, Ilica 555, OIB: ______________
zastupan po direktoru društva Peri Periću
(u daljnjem tekstu: naručitelj),

Ivo Ivić, Zagreb, Duga ulica 5, OIB: ___________________
(u daljnjem tekstu: autor)

                                                                 Članak 1.
Ovaj ugovor se odnosi na autorsko djelo:
___________________________________.

Navedeno autorsko djelo može se koristiti na sljedeći način:
_________________________________________.

                                                                 Članak 2.
Rok za dostavu autorskog djela je do _______________ 201_. godine.
U slučaju da autor ne izruči naručeno autorsko djelo u ugovorenom roku, naručitelj ima pravo raskinuti ugovor.

                                                                 Članak 3.
Ugovorne stranke suglasne su da je autor dužan na zahtjev naručitelja autorsko djelo doraditi, izmijeniti ili dopuniti, u cilju poboljšanja djela.

                                                                Članak 4.
Ugovorne stranke suglasne su da autoru pripada bruto honorar u iznosu od _____________ kn.
Porez na dohodak i prirez obračunava i plaća naručitelj sukladno Zakona o porezu na dohodak.
Naručitelj će naknadu za autorsko djelo doznačiti na žiro račun autora broj: ___________________ kod ________________ banke.

                                                                Članak 5.
Ako se korištenjem autorskog djela ostvari zarada koja je u očitu nerazmjeru s ugovorenom naknadom, autor ima pravo zahtijevati izmjenu ovog ugovora radi određivanja pravič­ni­jeg udjela u zaradi ostvarenoj korištenjem autorskog djela.

                                                               Članak 6.
Ugovorne stranke određuju da autor jamči naručitelju da je isključivi nositelj autorskih prava, koja je ustupio ovim ugovorom i da niti jedno od tih prava nije prenio na treću osobu. Autor može prenijeti autorska prava na drugu osobu jedino uz dogovor i suglasnost naručitelja.

                                                              Članak 7.
Stranke će eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a u slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u ____________________.

                                                             Članak 8.
Ovaj ugovor je sastavljen u _______ jednaka primjerka od kojih svaka stranka dobiva po _______ primjerak, te ga u znak prihvaćanja stranke vlastoručno potpisuju.

U ________________________, dana _____________201__godine. 

                     Autor:                                                                       Naručitelj:

   ____________________                               ____________________

 

Primjer izračunu autorske naknade i primjer Ugovora o autorskom djelu preuzeti su iz:
časopisa "Računovodstvo i porezi u praksi",
članak: "Obračun honorara - praktični vodič"
autor: Igor Milinović

 

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox