70% ugovorenih poslova u izvozu

Robert Anic/PIXSELL

Društva Grupe KONČAR ostvarila su za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 536 milijuna kuna, što je 4,6% manje u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2017. godine.


Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 576,4 milijuna kuna, što je jedan posto manje od ostvarenog za razdoblje siječanj - ožujak 2017. godine. Udio prihoda od prodaje proizvoda i usluga u poslovnim prihodima iznosi 93%.

Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 557,4 milijuna kuna i 0,8% su manji od ostvarenja istog razdoblja 2017. godine. 

Dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 19 milijuna kuna, udio u dobiti od pridruženih poduzetnika u iznosu od 6 milijuna kuna, te negativna razlika financijskih prihoda i rashoda u iznosu od 7,1 milijun kuna daje konsolidiranu dobit prije oporezivanja u iznosu od 17,9 milijuna kuna. Dobit nakon oporezivanja iznosi 13,7 milijuna kuna, u čemu nekontrolirajućem interesu (manjinski interes) pripada 4,6 milijuna kuna, a vlasnicima dionica Matice Grupe 9,1 milijun kuna.

Od 16 društva Grupe KONČAR, 13 društava poslovalo je pozitivno dok su tri društva iskazala gubitak u ukupnom iznosu od 2,4 milijuna kuna koji u cijelosti pripada vlasnicima dionica Matice.

Na domaćem tržištu ostvaren je prihod u iznosu od 225,2 milijuna kuna, što je 8,8% manje u odnosu na ostvarenje prvog kvartala 2017. godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu ostvareni su u iznosu od 310,8  milijuna kuna, što je 1,3% manje od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. 

U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 58%. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Švedsku, i to u iznosu od 52,2 milijuna kuna ili 16,8% ukupnog izvoza (KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori te Generatori i motori). Na tržištu Njemačke ostvaren je izvoz u iznosu od 41,6 milijuna kuna ili 13,4% ukupno ostvarenog izvoza (KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori te KONČAR – Metalne konstrukcije). U Austriju je izvezeno roba i usluga u iznosu od 19,8 milijuna kuna, Italiju 18,6 milijuna kuna te BiH 11,5 milijuna kuna.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine do znatnijeg povećanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu došlo je na tržištima: Švedske (17,7 milijuna kuna više), Italije (6,8 milijuna kuna više), Francuske (6,8 milijuna kuna).

U razdoblju siječanj – ožujak 2018. godine društva Grupe KONČAR ugovorila su novih poslova u iznosu od 651,4 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa ugovorenih poslova 194,1 milijun kuna (29,8% ukupno ugovorenih poslova) je ugovoreno za domaće tržište, a 457,3 milijuna kuna (70,2% ukupno ugovorenih poslova) odnosi se na ugovore u izvozu.

Stanje ugovorenih poslova na dan 31. ožujka 2018. godine iznosi 3.143,6 milijuna kuna, što je četiri posto više u odnosu na stanje na početku godine pri čemu je stanje otvorenih obveza na domaćem tržištu dva posto manje, a u izvozu 10% više u odnosu na stanje na početku 2018. godine.

Za razdoblje siječanj - ožujak 2018. godine ostvaren je uvoz u iznosu od 162,5 milijuna kuna. Uvoz sirovina i materijala iznosi 156,4 milijuna kuna, a investicijske nabavke iznose 6,1 milijun kuna. U istom razdoblju ove godine prihodi od prodaje proizvoda i usluga u izvozu ostvareni su u iznosu od 310,8 milijuna kuna. Koeficijent pokrića uvoza izvozom iznosi 2.

U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i kapital koji pripada nekontrolirajućem interesu  iznosi od  2.498 milijuna kuna, što je 13,1 milijun kuna više u odnosu na stanje 31. prosinca 2017. godine i čini 68,4% ukupnih izvora. Dugoročna rezerviranja iznose 219,8 milijuna kuna i čine 6% ukupnih izvora. Dugoročne i kratkoročne obveze iznose 816 milijuna kuna, što je 36,7 milijuna kuna manje od stanja na kraju 2017. godine i čine 22,3% ukupnih izvora. U kratkoročnim obvezama, obveze prema dobavljačima iznose 316,4 milijuna kuna  i čine 8,7% ukupnih izvora. Ukupni krediti (dugoročni i kratkoročni) iznose 183,2 milijuna kuna, manji su za 1,4 milijuna kuna u odnosu na stanje 31. prosinca 2017. godine i čine 5% ukupnih izvora.

Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 851milijun kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 3,2 puta. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na usklađenost izvora sredstava i ulaganja te dobru financijsku stabilnost Grupe KONČAR.

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox