Otvoren javni poziv za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva u 2023. godini

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske na svojim mrežnim stranicama i ove je godine objavio Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu.

Organizacije civilnoga društva imaju višestruku ulogu u svakom društvu. One potiču ravnopravno sudjelovanje u izgradnji demokratskog, otvorenog, uključivog, bogatog i socijalno pravednog, održivog i ekološki osviještenog društva, te predstavljaju korektiv vlasti i vezu između građana i javnog sektora a njihovi brojni projekti, uključujući i projekte socijalnih usluga financiraju se iz javnih izvora. Osim iz proračuna (državnog i jedinica lokalne samouprave) organizacije civilnoga društva sve više svoje projekte financiraju iz različitih fondova Europske unije.

Ipak, jedna od najvećih prepreka s kojom se brojne organizacije civilnoga društva susreću u provedbi EU projekata i projekata ugovorenih u okviru ostalih inozemnih fondova vezana je za osiguravanje sredstava za sufinanciranje. Naime, iako je veći dio sredstava za odobrene projekte financiran sredstvima Europske unije, sredstvima ostalih inozemnih fondova i nacionalnim sredstvima, dio sredstava na pojedinom projektu treba osigurati i sam korisnik.

Brojnim organizacijama civilnoga društva nije jednostavno osigurati sredstva za sufinanciranje, što nerijetko stvara značajne probleme u likvidnosti udruga i može ugroziti učinkovitost provedbe projektnih aktivnosti. Taj problem Ured za udruge prepoznao je još u pretpristupnom razdoblju, pa je 2011. godine iz dijela prihoda od igara na sreću ustanovljen svojevrsni fond za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova, te Ured od tada svake godine objavljuje javni poziv za sufinanciranje.

Ovaj vid podrške njihovim projektima financiranim iz EU fondova i inozemnih sredstava organizacije civilnoga društva su dobro prihvatile, te je u razdoblju od 2011. do 2022. godine Ured za udruge sufinancirao gotovo 880 projekta s ukupno 61,7 milijuna kuna odnosno 8,23 milijuna eura.

Imajući u vidu korištenje strukturnih fondova nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te sve veća sredstava koja su na raspolaganju sektoru civilnog društva, i dalje je važno osigurati kontinuitet ulaganja u jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za učinkovitu provedbu projekata, pa je tako ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2023. godini 1.246.200,00 eura, a hoće li iznos biti manji ili veći ovisit će o priljevu sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu, koji je namjenski prihod Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu[1], a kojim za ovu namjenu upravlja Ured za udruge sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu[2].

Javni poziv raspisan je na temelju Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu o kojima je na portalu e-savjetovanja prethodno provedeno javno savjetovanje na koje su pristigli brojni komentari i prijedlozi, od kojih je značajan broj i prihvaćen.

Ured za udruge će tako i nadalje sufinancirati projekte ugovorene s Ugovornim tijelom nadležnim za program Europske unije odnosno inozemni fond u sklopu natječaja i programa koji podržavaju razvoj civilnoga društva na području Republike Hrvatske.

Za odobravanje sufinanciranja je bitno da je iznos i/ili postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ili naveden u Partnerskom sporazumu zaključenom između korisnika partnera na projektu.

Temeljem ovog Javnog poziva organizacijama civilnoga društva sufinancirati će se projekti koje su ugovorile s Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom ili drugim Ugovornim tijelom, i to u postotku sufinanciranja koji se kreće od 40 – 70% udjela sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera kako je definirano za svaki pojedini program:

Naziv programa

Postotak obveznog iznosa sufinanciranja koji se može odobriti

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

do 70%

Europska teritorijalna suradnja

do 70%

natječaj raspisan od Veleposlanstva Republike Francuske u RH

do 70%

Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV)

do 70%

Kreativna Europa

do 50%

Program LIFE

do 50%

Obzor Europa

do 40%

Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije –EaSI

do 40%

Program „EU za zdravlje“

do 40%

Erasmus +

do 40%

Višekorisnička IPA

do 40%

Financijski mehanizam EGP i Kraljevine Norveške 2014.-2021.

do 40%

natječaji raspisani od strane Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava OHCHR

do 40%

natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu prethodno specificirani u ovoj tablici

do 40%

natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta

do 40%

 

Za sufinanciranje će biti prihvatljiv projekt čiji nositelj ili partner na projektu je organizacija civilnoga društva s pravnim statusom udruge, koja je registrirana i djeluje u Republici Hrvatskoj (nositelj projekta), a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, kao i projekt čiji nositelj projekta i partneri su ostale organizacije civilnoga društva (zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove, zadruge upisane u Registar neprofitnih organizacija), koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj, a čiji projekt se u cijelosti ili djelomično provodi u Republici Hrvatskoj, ali sufinanciranje tih projekata može ovisiti o raspoloživosti sredstava.

Nositelj projekta, odnosno partner može zatražiti sufinanciranje za projekt za koji je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti i za projekt za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti. Prihvatljivi su projekti čiji ugovori su potpisani ili je službena objava rezultata natječaja bila tijekom 2023. godine, a prihvatljivi su i svi ugovori, odnosno objava rezultata natječaja, koji su bili ranije, ukoliko se projektne aktivnosti provode najmanje šest mjeseci u 2023. godini. Prijavljeni projekt mora biti u provedbi u trenutku dostave prijave za sufinanciranje.

Iznos i/ili postotak sufinanciranja nositelja projekta odnosno partnera mora biti jasno istaknut i vidljiv iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom ili naveden u Partnerskom sporazumu. Partnerski sporazum se potpisuje nakon zaključivanja Ugovora o financiranju projekta od strane nadležnog ugovornog tijela i ne mora biti dio službene natječajne dokumentacije u okviru kojeg je projekt ugovoren, nego može biti zaključen i naknadno, za potrebe dokazivanja iznosa sufinanciranja projekta između nositelja projekta i jednog ili više partnera. Ukoliko prijavitelj samostalno provodi projekt (nositelj, bez partnera), može se prihvatiti obvezni udio raspisan u tekstu službenog poziva odnosno natječaja u okviru kojeg je projekt ugovoren. Međutim, ukoliko se projekt provodi u partnerstvu, za odobrenje sufinanciranja obavezna je dostava dokumentacije u kojoj su raspisani postoci obveznog udjela partnera na projektu, bilo da se radi o ugovoru potpisanom s Ugovornim tijelom ili Partnerskom sporazumu.

Svaki nositelj projekta odnosno partner samostalno aplicira za svoj udio u sufinanciranju, neovisno od ostalih partnera u projektu. Organizaciji civilnoga društva Ured za udruge može samo jednom sufinancirati isti projekt.

Ukupan broj projekata koji će se sufinancirati ovisi o broju podnesenih zahtjeva i raspoloživim sredstvima, a Ured za udruge će nastojati sredstva raspodijeliti ravnomjerno kako bi se obuhvatio što veći broj korisnika. U tijeku kalendarske 2023. godine istoj organizaciji civilnoga društva kao podnositelju prijave može se odobriti sufinanciranje najviše tri projekta, a samo iznimno, ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima, i više od tri projekta.

Ukoliko se tijekom provedbe projekta poveća obvezni udio Korisnika u projektu za koji je sklopljen Ugovor o sufinanciranju, Korisnik može najkasnije mjesec dana prije podnošenja završnog izvještaja Ugovornom tijelu dostaviti Uredu za udruge zahtjev za dodatnom isplatom sufinanciranja i popratnu dokumentaciju s kojom se dokazuje povećanje obveznog udjela Korisnika u sufinanciranom projektu te ažuriranu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja za sufinancirani projekt. Nakon što Ured za udruge odobri dodatno sufinanciranje, potpisat će s Korisnikom Dodatak Ugovoru. Po potrebi Korisnik će dostaviti (novu/dodatnu) solemniziranu bjanko zadužnicu.  

Prijava za sufinanciranje projekata podnosi se na obrascu Prijava za sufinanciranje projekta organizacija civilnoga društva ugovorenog u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu, a mora biti vlastoručno potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerena službenim pečatom organizacije, ako je uporaba pečata propisana statutom organizacije.

Prijavu sa svim prilozima je potrebno poslati elektroničkim putem na e-mail adresu: sufinanciranje@udruge.vlada.hr, a popunjeni i potpisani obrazac prijave u papirnatom obliku, zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom u elektroničkom obliku na elektroničkom mediju za pohranu podataka preporučeno putem pošte, putem dostavljača ili osobnom dostavom na adresu Ureda za udruge.

Prijavi se moraju priložiti skenirani sljedeći dokumenti:

1.Ugovor (i Dodatak Ugovoru) potpisan s Ugovornim tijelom sa svim prilozima ili potvrda o službenoj objavi rezultata natječaja od strane Ugovornog tijela u formatu ispisa mrežne stranice (u slučajevima kada je preduvjet početka provedbe aktivnosti službena objava rezultata natječaja od strane Ugovornog tijela, a ne potpisivanje ugovora),

2.Partnerski sporazum (ako se projekt provodi u partnerstvu) iz kojeg su razvidni udjeli sufinanciranja nositelja i svih partnera na projektu (ukoliko to nije razvidno iz ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom), koji ne mora biti dio službene natječajne dokumentacije u okviru kojeg je projekt ugovoren,

3.Obrazac opisa projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),

4.Obrazac proračuna projekta (ukoliko nije dio ugovora potpisanog s Ugovornim tijelom),

5.Ispunjen i potpisan obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja za prijavljeni projekt,

6.Dokazi o ostvarenim financijskim sredstvima iz nekog drugog izvora financiranja za projekt koji se prijavljuje za sufinanciranje (ukoliko su financijska sredstva ostvarena),

7.Obavijesti o odobrenju svih periodičkih izvješća koja su do trenutka podnošenja prijave za sufinanciranje zaprimljena od strane Ugovornog tijela, ukoliko je primjenjivo,

8.Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje koja će potpisati ugovor o sufinanciranju (ne starije od 30 dana),

9.Ovjerena izjava osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili zaklade da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma, pranja novca, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude kao i kojoj su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi ili da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara navedenim kaznenim djelima,

10.Ovjerena izjava osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili zaklade koja je u izravnom doticaju s djecom da nije pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta na temelju zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije,

11.Potvrda Porezne uprave o nepostojanju javnog duga za organizaciju podnositelja prijave za sufinanciranje (ne starija od šest mjeseci).

Ukoliko će tijekom provedbe projektnih aktivnosti doći do kontakta s djecom, za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom, potrebno je dostaviti i skenirani Obrazac za uvid u kaznenu i prekršajnu evidenciju koji potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje prijavitelja, Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana). Uz navedenu dokumentaciju, za strance je potrebno dostaviti i ovjereni prijevod potvrde o nekažnjavanju iz matične zemlje. Ako prijavitelj na Javni poziv podnosi više od jedne prijave u isto vrijeme za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom dovoljno je dostaviti samo jednu potvrdu za istu osobu.

Prijave se mogu dostavljati odmah po objavi Javnog poziva, a krajnji rok za dostavu prijave je 31. listopada 2023. godine. Prijava je dostavljena u roku ako je elektroničkom poštom poslana do kraja navedenog datuma i na prijamnom žigu preporučene pošiljke sa papirnatom prijavom i elektroničkim medijem prijave je razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja navedenog datuma, a u slučaju dostave putem dostavljača ili osobne dostave najkasnije do 16 sati navedenog datuma.

Popunjeni obrazac Prijave za sufinanciranje i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati na e-mail adresu: sufinanciranje@udruge.vlada.hr.

Prijave se šalju poštom ili dostavom na adresu Ureda za udruge, Opatička 4, 10 000 Zagreb. Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja, naznaku: „Prijava na Javni poziv za sufinanciranje“, te napomenu “Ne otvarati prije sastanka Povjerenstva”. Prijava u elektroničkom obliku sadržajno mora biti identična onoj dostavljenoj na elektroničkom mediju za pohranu podataka putem pošte, putem dostavljača ili osobnom dostavom.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: sufinanciranje@udruge.vlada.hr kontinuirano tijekom trajanja Javnog poziva.

Prijave na Javni poziv razmatra Povjerenstvo za procjenu prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva prijavljenih na Javni poziv koje imenuje ravnatelj Ureda za udruge. Prilikom procjene prihvatljivosti prijave za sufinanciranje Povjerenstvo:

-provjerava je li podnositelj prijave upisan u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar,

-utvrđuje imaju li osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja prijave mandat za zastupanje,

-uvidom u Registar udruga provjerava usklađenost statuta podnositelja prijave sa Zakonom o udrugama[3],

-uvidom u Registar neprofitnih organizacija provjerava vodi li podnositelj prijave uredno financijsko poslovanje,

-provjerava izvršava li podnositelj prijave uredno sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore i financijska sredstava iz nacionalnih ili inozemnih javnih izvora,

-provjerava je li podnositelj prijave ispunio ugovorene obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli sredstava prema Uredu za udruge, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Za osobe koje će kroz provedbu projektnih aktivnosti biti u kontaktu s djecom Povjerenstvo će provjeravati da:

-nisu pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela iz glave IX, X, XVI, XVII i XVIII Kaznenog zakona[4],

-osobama ne traje sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja od ovisnosti, obveznog psihosocijalnog tretmana, zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, zabrane približavanja, uznemiravanja i uhođenja, udaljenja iz zajedničkog kućanstva, zabrane pristupa internetu ili sigurnosna mjera zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora izrečena temeljem Kaznenog zakona[5],

-nemaju izrečenu prekršajno-pravnu sankciju i/ili da im ne traje zaštitna mjera propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji[6];

-nisu kažnjene za prekršaj na temelju članaka 25. i 26. Zakona o suzbijanju diskriminacije[7], članaka 31. i 32. Zakona o ravnopravnosti spolova[8]  te članka 229., stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama[9].

Neće se odobriti sredstva za sufinanciranje organizaciji civilnoga društva koja je kao nositelj projekta, odnosno partner na projektu iz Republike Hrvatske za isti projekt već dobila ukupni iznos sredstava iz nekog drugog izvora za sufinanciranje obveznog udjela korisnika u projektu. Ukoliko je nositelj projekta ili partner dobio djelomična financijska sredstva iz nekog drugog izvora, Ured za udruge može sufinancirati razliku do punog iznosa sufinanciranja koji se može odobriti nositelju projekta, odnosno partneru.

Za prijave koje udovoljavaju propisanim uvjetima, na prijedlog Povjerenstva, ravnatelj Ureda za udruge donosi Odluku o sufinanciranju najkasnije u roku od 60 dana nakon zaprimanja prijave za sufinanciranje (prema datumu urudžbiranja prijave u papirnatom obliku).

Ured za udruge može ne dodijeliti odobrena sredstva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije ili dodijeliti iznos koji je manji od predviđenog, ovisno o raspoloživosti sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću na proračunskoj poziciji Ureda za udruge.

Postupak dodjele i isplate sredstava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu odvija se prema Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu, a svi ostali detalji nalaze se u Uputama za prijavitelje za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu koji su dostupni na mrežnoj stranici Ureda za udruge.

 

Vesna Lendić Kasalo za Udruga.hr i Poslovni savjetnik
 

 

[1] Narodne novine, br. 145/22

[2] Narodne novine, br. 31/23

[3] Narodne novine, br. 74/14, 70/17, 98/19, 151/22

[4] Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15,101/171,18/18, 126/19, 84/21 i 114/22

[5] Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15, 101/171, 118/18, 126/19, 84/21 i 114/22

[6] Narodne novine, br. 70/17, 126/19

[7] Narodne novine, br. 85/08 i 112/12

[8] Narodne novine, br. 82/08 i 69/17

[9] Narodne novine, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox