Ericsson Nikola Tesla d.d.

Izjava poslovodstva o stanju Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla te bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu

Osnovne značajke:

 • Prihodi od prodaje: 1.779,3 milijuna kuna
 • Bruto marža: 9,2 %
 • Operativna dobit: 102,6 milijuna kuna
 • Dobit prije oporezivanja: 108,2 milijuna kuna
 • Neto dobit: 102,6 milijuna kuna
 • Novčani tok od poslovnih aktivnosti: 68,9 milijuna kuna

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„U 2019. godini Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je ukupne prihode od prodaje u iznosu od 1.779,3 milijuna kuna, 14,2% više u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je rast prihoda od prodaje ostvaren na svim tržištima. Tijekom godine usredotočili smo se na modernizaciju mreža naših kupaca u Hrvatskoj i inozemstvu, razvoj novih rješenja u 5G području te jačanje našeg tehnološkog vodstva.

Jedan od glavnih trendova koji je obilježio 2019. godinu je implementacija 5G mreže koju su započeli vodeći  europski i svjetski operatori, čime je otvoreno novo poglavlje ICT industrije. U području 5G tehnologije Ericsson je svjetski lider, a Ericsson Nikola Tesla Grupa, s više od 1400 razvojno - istraživačkih stručnjaka (od ukupno 3224 zaposlenika), dio je te globalne priče te svojim aktivnostima na razvoju 5G tehnologije podržava Ericsson u globalnom razvoju najnaprednijih rješenja i usluga.

Vodeći hrvatski operatori prate globalne trendove te je sukladno tome 2019. godinu obilježilo ulaganje u modernizaciju mreže kao pripremu za uvođenje 5G, čiji se početak implementacije očekuje tijekom druge polovice  2020. godine, nakon što regulator objavi uvjete i dodijeli potrebni radio-frekvencijski spektar. S Hrvatskim Telekomom uspješno smo završili složeni projekt modernizacije radijske pristupne mreže, čime je značajno poboljšana i ujednačena kvaliteta mobilnih usluga ovog operatora te su stvoreni preduvjeti za uvođenje 5G tehnologije. S A1 Hrvatska nastavili smo uspješnu suradnju potpisom okvirnog ugovora koji uključuje modernizaciju i proširenje njihove radijske pristupne mreže korištenjem najnovijih tehnoloških rješenja iz portfelja Ericssonovog radijskog sustava (Ericsson Radio System – ERS). Snažan porast prihoda od prodaje na domaćem tržištu ostvaren je i u segmentu ICT za Industriju i društvo na projektima u području e-Zdravstva, e-Poslovanja (zemljišne knjige i katastar) i javne sigurnosti (nadzor državne granice).

Na izvoznim tržištima također je zabilježen porast prihoda od prodaje. Treba istaknuti nastavak dobre suradnje s operatorima HT Eronetom, Crnogorskim Telekomom, Ipkom i beCloudom na modernizaciji, proširenju i održavanju telekomunikacijskih mreža. U segmentu ICT za Industriju i društvo ugovorili smo nastavak održavanja sustava zdravstva za potrebe Ministarstva zdravstva Armenije. Na projektu informatizacije zdravstvenog sustava u Kazahstanu, nakon završene faze usluga upravljanja, započeli smo s održavanjem sustava.

U odnosu na prethodnu godinu, bruto dobit veća je 16% te iznosi 164,5 milijuna kuna dok se bruto marža zadržala na približno istoj razini te iznosi 9,2%. Operativna dobit iznosi 102,6 milijuna kuna, što je smanjenje od 14,5% prvenstveno zbog izostanka prihoda po osnovi Zakona o poticanju ulaganja, premda su pozitivni učinci ovog Zakona u 2019. godini vidljivi kroz smanjenje porezne obaveze, odnosno efektivne porezne stope. Operativna dobit manja je i zbog povećanih prodajnih troškova vezanih za rad na novim poslovnim prilikama. Neto dobit iznosi 102,6 milijuna kuna, dok je povrat od prodaje 5,8%. Kraj godine zaključili smo sa solidnom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 33%. Ostvaren je i pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 68,9 milijuna kuna, prije svega kao rezultat kvalitetne realizacije strateških projekata. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem godine iznose 135,8 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 41 dan, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 110 dana uslijed pojačanog angažmana na projektima modernizacije mreža prvenstveno na domaćem tržištu. Stopa konverzije novca je 36%.

Kao društveno odgovoran poduzetnik posebnu pozornost posvećujemo održivom poslovanju. Odličan primjer je opsežan projekt energetske obnove dijela naših proizvodnih resursa i zgrada, sufinanciran sredstvima Europske unije, po čijem će završetku, krajem 2020. godine, kompanija ostvarivati godišnje uštede energije od preko 4,6 milijuna kWh te istodobno smanjiti emisiju CO2 za gotovo 1400 tona. Ovaj projekt u skladu je i sa zaključcima Akcijskog plana za smanjenje ugljikovog otiska Ericssona Nikole Tesle prethodno izrađenog u okviru europskog LIFE Clim’Foot projekta u kojem je kompanija također sudjelovala.

U sklopu suradnje sa sveučilištima, prošle godine održan je devetnaesti Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle na kojem su sudjelovala 54 studenta iz Hrvatske i susjednih zemalja od kojih 13 u sklopu ERASMUS++ projekta BENEFIT na kojem je naša kompanija industrijski partner. Ljetni kamp prati aktualne svjetske trendove u ICT industriji te su studenti pod stručnim vodstvom mentora radili na projektima u području umjetne inteligencije, automatizacije, robotike, 5G-a i Interneta stvari (IoT). U okviru suradnje sa znanstveno-obrazovnim institucijama željeli bismo istaknuti aktivnosti na osnivanju novog zajedničkog Laboratorija za znanost o podacima u prometu i logistici s Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZ).

U skladu s našom strategijom, fokusirani smo na razvoj rješenja i usluga te prodaju u područjima mobilnog širokopojasnog pristupa internetu (4G/5G mobilna rješenja), digitalne transformacije, usluga upravljanja mrežama te segmentu Industrije i društva (zdravstvo, javna sigurnost, e-poslovanje). Intenzivno radimo na strateškim ugovorima te investiramo u 5G i nove poslovne modele, što će se kratkoročno odraziti na marže, ali će dugoročno ojačati našu tržišnu poziciju. Tijekom siječnja 2020. godine preuzeli smo od korporacije Ericsson potpunu odgovornost za segment upravljanih usluga u izgradnji i održavanju telekomunikacijske infrastrukture HT-a.

Također radimo na jačanju naše pozicije na Ericssonovom tržištu, kroz aktivnosti našeg istraživačko-razvojnog centra kao i ekspertnih centara za usluge i rješenja, fokusirajući se na postizanje visoke kvalitete, inovativnost i troškovnu učinkovitost. U skladu s time nastavljamo zapošljavati i ulagati u opremu te razvoj strateških znanja i vještina. Tijekom 2020. nastavljamo i s implementacijom programa Digitalne transformacije na razini Ericsson Nikola Tesla Grupe s ciljem pojednostavljena ključnih kompanijskih procesa i dodatne automatizacije.

Kako bismo osigurali daljnji razvoj poslovanja i bili konkurentni zadržat ćemo snažan fokus na troškovnoj i operativnoj učinkovitosti, učinkovitosti kapitala te strateškom upravljanju rizicima.

Naša kompanija obilježila je u protekloj godini 70-tu obljetnicu svog poslovanja te koristim ovu priliku da zahvalim svim zaposlenicima, kupcima i partnerima na doprinosu uspješnom poslovanju.“

Financijski naglasci Grupe:

 • Prihodi od prodaje iznose 1.779,3 milijuna kuna (2018.: 1.558,2 milijuna kuna), 14,2% viši u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim prihodima od prodaje udio domaćeg tržišta čini 28%, usluge za Ericsson 57,7% (od toga 10,4% udjela imaju usluge upravljanja realizirane u Hrvatskoj), dok ostala izvozna tržišta sudjeluju s 14,3%.
 • Prodaja u segmentu Mreža iznosi 1.012 milijuna kuna (2018.: 939,8 milijuna kuna), u segmentu Digitalnih usluga 570,8 milijuna kuna (2018.: 439,8 milijuna kuna), u segmentu Usluga upravljanja 189,3 milijuna kuna (2018.: 177,1 milijun kuna), a u segmentu Poslovanje u nastajanju i ostalo (Emerging Business and Other) 7,2 milijuna kuna (2018.: 1,4 milijuna kuna).
 • Bruto dobit iznosi 164,5 milijuna kuna (2018.: 141,7 milijuna kuna), što je 16% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao rezultat porasta prihoda od prodaje. Bruto marža zadržala se na 9,2% (2018.: 9,1%), što ukazuje na stabilnost bruto marži tekućih i završenih projekata.
 • Uslijed povećanog angažmana na razvoju novih i postojećih tržišta, prodajni i administrativni troškovi viši su 12,3% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 81,8 milijuna kuna (2018.: 72,9 milijuna kuna).  
 • Ostvarena je operativna dobit u iznosu od 102,6 milijuna kuna (2018.: 120 milijuna kuna), što je 14,5% niže u odnosu na prethodnu godinu. U 2018. godini na operativnu dobit pozitivno su utjecali prihodi ostvareni po osnovi Zakona o poticanju ulaganja, dok su u 2019. godini pozivni učinci ovog Zakona vidljivi isključivo kroz smanjenje porezne obaveze, odnosno efektivne porezne stope. Dodatno su na nižu operativnu dobit utjecali povećani prodajni troškova vezani za rad na novim poslovnim prilikama.
 • Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 5,7 milijuna kuna (2018.: 0,6 milijuna kuna), što je porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prije svega kao rezultat pozitivnih tečajnih razlika i povećanih prihoda od financiranja kupaca.
 • Kao rezultat manje operativne dobiti, dobit prije oporezivanja niža je 10,3% u odnosu na prethodnu godinu te iznosi 108,2 milijuna kuna (2018.: 120,6 milijuna kuna).
 • Neto dobit iznosi 102,6 milijuna kuna (2018.: 113,6 milijuna kuna) i niža je 9,7% u odnosu na prethodnu godinu. Povrat od prodaje (ROS) iznosi 5,8% (2018: 7,3%).
 • Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 68,9 milijuna kuna (2018: 75,2 milijuna kuna). Pozitivan utjecaj na novčani tok imali su viši priljevi od naplate potraživanja od kupaca i manji izdatci za PDV.  Konverzija novca iznosi 36% (2018.: 39%).
 • Pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava na razini Grupe iznosi 41 dan (2018.: 34 dana), a isključujući usluge za Ericsson pokazatelj vezivanja obrtnih sredstava je 110 dana (2018.: 87 dana). Porast dana vezivanja obrtnih sredstava posljedica je pojačanog angažmana na projektima modernizacije mreža prvenstveno na domaćem tržištu.
 • Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu na dan 31. prosinca 2019. godine iznose 135,8 milijuna kuna (14,2% ukupne imovine), dok su krajem 2018. godine iznosila 236,4 milijuna kuna (28,1% ukupne imovine). Dividenda u ukupnom iznosu od 94 milijuna kuna isplaćena je 17. srpnja 2019. godine. Dodatno je na snižavanje razine novčanih sredstava utjecao nastavak intenzivnog angažmana obrtnog kapitala na projektima modernizacije mreže s ključnim kupcima.
 • Kompanija ima solidnu bilancu s ukupnom imovinom od 954,8 milijuna kuna na dan 31. prosinca 2019. godine, 13,6% većom u odnosu na kraj 2018. Pored očekivanog porasta zaliha i efekta iskazivanja dugotrajne imovine s pravom korištenja (MSFI 16), tu su i ulaganja sukladno projektu energetske obnove dijela naših proizvodnih resursa i zgrada, kao i neto efekt dobre naplate kratkotrajnih potraživanja krajem 2018. godine i fakturiranja pojedinih završenih faza projekata modernizacije mreže tijekom 2019. godine.

Krajem 2019. godine Grupa ima imovinu s pravom korištenja u iznosu od 51,9 milijuna kuna i obveze po najmovima u iznosu od 52,6 milijuna kuna, što je dodatno povećalo bilancu u 2019. godini u odnosu na kraj 2018. godine.

 • Udio vlastitog kapitala u ukupnoj imovini iznosi 33% (kraj 2018.: 36,3%).
 • S povezanim društvima ostvarena je prodaja proizvoda i usluga u iznosu od 1.035 milijuna kuna (2018.: 973,7 milijuna kuna), dok nabava proizvoda i usluga iznosi 459,9 milijuna kuna (2018.: 413,7 milijuna kuna).
 • Stanje potraživanja prema povezanim društvima na dan 31. prosinca 2019. iznosi 116,1 milijuna kuna (kraj 2018. godine: 113,2 milijuna kuna), a stanje obveza 95,4 milijuna kuna (kraj 2018.: 40,4 milijuna kuna).

Reklasifikacija financijskih podataka iz 2018.:

 • U odnosu na objavljene rezultate u 2018. Grupa je izmijenila način prikazivanja Godišnjih izvještaja kako bi isti bili usklađeni s izvještajima propisanim prema Zakonu o tržištu kapitala (65/18 članak 470). Ključne izmjene su izdvajanje ostalih prihoda Grupe, koji su do sada bili iskazani kao umanjenje Direktnih troškova prodaje proizvoda i usluga, dok su sada iskazani pod Ostali poslovni prihodi.

Poslovna situacija na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 497,0 milijuna kuna (2018: 372,5 milijuna kuna) i veći su 33,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Projekt modernizacije radijske pristupne mreže, odnosno zamjene opreme Hrvatskog Telekoma (HT) najnovijim Ericssonovim rješenjima iz segmenta pokretnih telekomunikacijskih mreža, ugovoren s HT-om u prvoj polovici 2018. godine, uspješno je i u planiranom roku završen tijekom četvrtog tromjesečja 2019 godine. Ključni pokazatelji uspješnosti projekta su značajno povećan kapacitet radio mreže HT-a, uključujući i poboljšanu pokrivenost stanovništva sveukupnom HT-ovom 4G mrežom, koja u vanjskom okruženju iznosi 98%. Suradnja Ericssona Nikole Tesle i HT-a u području radijske pristupne mreže nastavlja se s ciljem dodatnog povećanja kapaciteta. Uz to, završetkom ovog projekta, stvoreni su preduvjeti da mrežna infrastruktura HT-a bude spremna za komercijalno uvođenje 5G tehnologije kada se za nju dodijeli potrebni radio-frekvencijski spektar.

S ciljem analize rada 5G tehnologije u stvarnim uvjetima, Ericsson Nikola Tesla podržao je HT u nekomercijalnim 5G testiranjima mreže u 3,5 GHz području u Zagrebu, Samoboru, Krku i Osijeku.

Osim segmenta pokretne telekomunikacijske mreže nastavljena je praksa višegodišnje uspješne suradnje u segmentima nepokretne telekomunikacijske mreže te isporuke usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture HT-a.

S operatorom A1 Hrvatska uspješno surađujemo od njihovog dolaska na hrvatsko tržište, već punih dvadeset godina. A1 Hrvatska jubilarnu je godinu okrunio i prestižnim certifikatom P3 - najbolje mreže u Hrvatskoj oslanjajući se od samog početka rada u Hrvatskoj na Ericssonovu tehnologiju i partnerstvo s Ericssonom Nikolom Teslom. Nastavljajući uspješnu partnersku suradnju, u rujnu je potpisan višegodišnji okvirni ugovor (do kraja 2023. godine) za dodatnu modernizaciju i proširenja radijske pristupne mreže. Na temelju ERS (Ericsson Radio System) portfelja, A1 Hrvatska će na raspolaganju imati fleksibilno rješenje spremno za 5G.

Također, A1 Hrvatska pustio je u rad NB-IoT (Narrowband Internet of Things) uslugu za poslovne korisnike temeljenu na Ericssonovom rješenju u dijelu radijske pristupne mreže. Riječ je o tehnologiji za sigurno i pouzdano bežično povezivanje velikog broja uređaja koju zbog naprednih karakteristika svrstavamo u 5G tehnologiju.
Tijekom 2019. godine puštena je u rad testna 5G mreža temeljena na komercijalno dostupnim Ericssonovim proizvodima i integrirana s ostalim mrežnim elementima čime se A1 Hrvatska svrstao među najnaprednije operatore u Europi i svijetu. Također, nastavljena je i suradnja u područjima jezgrene mreže te transportne telekomunikacijske mreže što doprinosi povećanoj kvaliteti mreže i novim uslugama za krajnje korisnike.

S mobilnom operatorom Tele2 radili smo na povećanju kapaciteta baze podataka s 4G korisničkim informacijama te nadogradnji kompletne jezgrene mreže na najnoviju softversku reviziju. Nastavili smo pružati usluge podrške za govornu jezgrenu mrežu i za softversko rješenje za oblikovanje podatkovnog prometa. Tijekom godine isporučili smo i opremu za proširenje mikrovalne transportne mreže.

S tvrtkom RUNE Crow u tijeku su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije vezane uz implementaciju ultra-brze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranske i Istarske županije).

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo isporučen je niz novih funkcionalnosti na unapređenju centralnog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Sklopljen je i dodatak ugovoru za projekt nadogradnje centralnog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske (CEZIH) za narednu 2020. godinu. Za potrebe HZZO-a isporučeno je IT rješenje za razmjenu „Patient Summary“ u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Nastavljena je nadogradnja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS). Završena je posljednja faza isporuka za projekt nadzora državnih granica te je uspješno isporučeno i rješenje za integraciju sustava 112-192 odnosno unapređenje rada Operativno komunikacijskog centra (OKC) Ministarstva unutarnjih poslova.

Na izvoznim tržištima (bez Ericssonova tržišta) prihodi od prodaje viši su 10,8% u odnosu na prethodnu godinu te iznose 254,6 milijuna kuna (2018: 229,8 milijuna kuna).

Na susjednom tržištu Bosne i Hercegovine 2019. godinu obilježilo je izdavanje dugo iščekivane licence za uvođenje četvrte generacije mobilnih komunikacija. S HT Eronetom u tijeku su aktivnosti na proširenju LTE mreže na području cijele Bosne i Hercegovine. Nastavili smo i suradnju na modernizaciji i održavanju telekomunikacijskih mreža s operatorima Crnogorski Telekom (Crna Gora) i IPKO (Kosovo). Na tržištu Bjelorusije nastavili smo suradnju s operatorom beCloud na projektu proširenja LTE mreže.

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo sklopljen je ugovor o nastavku održavanja sustava zdravstva za potrebe Ministarstva zdravstva Armenije. U sklopu projekta informatizacije zdravstvenog sustava u Kazahstanu u suradnji s Ministarstvom zdravstva Republike Kazahstan uspješno smo završili fazu usluga upravljanja te smo započeli s održavanjem nacionalnog informacijskog zdravstvenog sustava.

Na Ericssonovom tržištu ostvareno je 1.027,8 milijuna kuna prihoda od prodaje (2018: 955,8 milijuna kuna), što je porast od 7,5% u odnosu na prethodnu godinu. Doprinos kompanije Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o., kompanije kćeri Ericssona Nikole Tesle d.d., prihodima u ovom tržišnom segmentu iznosi 188,5 milijuna kuna (2018.: 178,0 milijuna kuna).

Centar za istraživanje i razvoj (R&D) Ericssona Nikole Tesle bio je usmjeren na širenje odgovornosti za razvoj pete generacije mrežnih sustava, jačanje kompetencija i transfer tehnologije. Najveći udio poslova je u radijskom razvoju unutar poslovnog segmenta Mreža. Treba istaknuti da je centar u Ericssonovoj globalnoj R&D zajednici posebno prepoznat po end2end kompetencijama te naprednim znanjima u području razvoja softvera na Ericssonovim višestandardnim radijskim baznim stanicama (Multi Standard Ericsson Radio Base Station). Uz to, Centar ima odgovornosti za neke od ključnih Ericssonovih razvojno-istraživačkih projekata.  

U protekloj godini realizirano je niz značajnih funkcionalnosti za 5G te evoluciju 4G sustava koje su implementirane u mrežama Ericssonovih globalnih kupaca. Također, naši su stručnjaci radili na virtualizacijskim i modernizacijskim projektima za MSC (Mobile Switching Centre). Pored globalnih projekata vezanih za sustave korisničkih podataka UDM, treba spomenuti razvoj demo sustava za više operatora. Za razvojnu jedinicu Oblak (Cloud) radimo na verifikaciji i provjeri kvalitete novih platformskih rješenja. Uz sve ove aktivnosti, nastavljen je fokus na kvaliteti isporuka što je dovelo do još jednog važnog postignuća: godina je zaključena s izvrsnim rezultatima i ocjenama našeg R&D centra.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja za Mreže, uz projekte za kupce Ericsson Nikola Tesla Grupe, radili su na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca u Njemačkoj, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, Kataru, Saudijskoj Arabiji, Pakistanu, Egiptu, Južnoafričkoj Republici, Brazilu, Meksiku i drugdje. Potražnja za stručnjacima Ericssona Nikole Tesle od strane Ericssonovih globalnih / regionalnih organizacija i dalje je velika. Naši stručnjaci uključeni su u aktivnosti integracije i optimizacije različitih tehnologija, sa sve većim fokusom na 5G na ključnim tržištima (SAD, Japan, Kina). Nastavljen je rad na razvoju i implementaciji softverskih alata za upravljanje i optimizaciju mobilnih mreža.

Stručnjaci Centra za usluge i rješenja iz područja Digitalnih servisa i Operacija (uključujući Medije), uz projekte za naše kupce, radili su na projektima za potrebe Ericssonovih kupaca u Austriji, Njemačkoj, Švedskoj, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj, Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Irskoj, Norveškoj, Grčkoj, Italiji, Luksemburgu, Sloveniji, Češkoj, Moldaviji, Albaniji, Srbiji, Kataru, Libiji, Meksiku, SAD-u i drugdje. Riječ je o složenim projektima uvođenja 5G tehnologije, sustava operativne i poslovne podrške, kao i projektima uvođenja jezgrenih rješenja u oblaku.

Timovi koji rade u jedinici za Informacijsku tehnologiju i usluge inženjeringa ostvaruju izvrsne rezultate na projektima upravljanja testnim okolinama i upravljanja IT operacijama te su prepoznati u korporaciji Ericsson po kvaliteti isporučenih usluga. Segment ICT za Industriju i društvo postiže kvalitetne rezultate na projektima u području IoT platformi i povezanom urbanom prometu.

Ericsson Nikola Tesla Servisi uspješno realiziraju usluge nadzora, održavanja i izgradnje telekomunikacijske mreže Hrvatskog Telekoma. Ostvareni su planirani ciljevi na izgradnji optičkih distribucijskih mreža te je tijekom godine omogućen optički pristup za novih 37.374 korisnika. Modernizacijom mobilne infrastrukture obuhvaćeno je gotovo 1.500  lokacija, koje su spremne za prihvaćanje novih tehnologija.

Inovacije i dalje zauzimaju ključno mjesto u strategiji kompanije. Glavna područja djelovanja obuhvaćaju 5G,  usluge bazirane na 5G, umjetnu inteligenciju i IoT. Svojim bogatim iskustvom u području inovacija, kompetencijama zaposlenika te rješenjima, kontinuirano doprinosimo Ericssonovoj globalnoj platformi za inovacije – Ericsson ONE. U okviru programa Europske unije za istraživanje i inovacije, Obzor 2020 (Horizon 2020) uspješno radimo na nekoliko istraživačkih projekata. Uspješno surađujemo i s lokalnom i međunarodnom akademskom zajednicom kroz rad na zajedničkim projektima i podršci studentskim aktivnostima.

 

 

                                                                                                                                                                                                 Direktor:

                                                                                                                                                                                                 Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing. 

                                                              

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox