Oslobođenje od plaćanja doprinosa i poreza zbog pandemije virusa COVID-19 i novine u odgodi plaćanja PDV-a

 
U Narodnim novinama br. 43/2020 objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. Navedenim izmjenama Pravilnika propisana su oslobođenja od plaćanja određenih poreza i drugih javnih davanja zbog pandemije virusa COVID-19, te su propisana novine u odgodi plaćanja PDV-a, o čemu detaljnije u nastavku.

ODGODA PLAĆANJA PDV-A

Odgodu plaćanja PDV može ostvariti porezni obveznik:

  • koji je podnio zahtjev za odgodu plaćanja poreza i javnih davanja (ako ispunjava propisane uvjete);
  • poreznu osnovicu PDV –a utvrđuje prema obavljenim isporukama;
  • čiji iznos dospjele porezne obveze PDV-a je veći od iznosa za koji bi bio zadužen da je obračunavao PDV-a u skladu s postupkom oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

U svrhu ostvarivanja odgode dospjele porezne obveze PDV-a, porezni obveznik podnosi Obrazac PDV s redovnim postupkom oporezivanja, na način da iznimno u dijelu VIII. Ostali podaci, točka 2. „Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona“ iskazuje razliku iznosa u odnosu na postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama.

Ako tijekom trajanja posebnih okolnosti porezni obveznik ostvari vrijednost koja se uobičajeno iskazuje na Obrascu PDV u dijelu VIII. Ostali podaci, točka 2., isto će iskazati u prvom Obrascu PDV koji će se podnositi istekom posebnih okolnosti.

 

OBRAČUN PDV-A PRI UVOZU DOBARA

Za uvoz dobara obavljen do 20.6.2020. smatra se da je PDV pri uvozu plaćen, ako ga porezni obveznik koji u sustavu PDV-a iskaže kao obvezu u prijavi poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV) na rednom broju II.15. OBRAČUNANI PDV PRI UVOZU.

Dakle, ako porezni obveznik koji je u sustavu PDV-a uveze dobro, neće morati stvarno uplatiti PDV pri uvozu, već će obvezu PDV-a iskazati u Obrascu PDV-a na rednom broju II.15., a pravo na odbitak pretporeza (ako ga ima) iskazat će u Obrascu PDV-a na rednom broju III.14. PRETPOREZ PRI UVOZU.

 

OSLOBOĐENJE PLAĆANJA PDV-A NA DONACIJE DOBARA I USLUGA POTREBNIH ZA BORBU PROTIV UČINAKA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

Porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a, oslobođeni su plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga do 20.6.2020., obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19.

Navedeno oslobođenje primjenjuje se počevši od obveze PDV-a koja dopijeva u travnju.

 

 

OSLOBOĐENJE PRI UVOZU ROBE POTREBNE ZA BORBU PROTIV UČINAKA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

Na temelju Odluke Komisije (EU) 2020/491 оd 3. travnja 2020. o oslobađanju od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020. primjenjuje se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri konačnom uvozu određenih dobara, u roku i uz uvjete propisane navedenom Odlukom. Oslobođenje se primjenjuje na organizacije i dobra koja su oslobođene carine u skladu s carinskim propisima i Odlukom Komisije (EU) 2020/491.

 

OSLOBOĐENJE OD OBVEZE DOPRINOSA ZA SUFINANCIRANE NETO PLAĆE

Porezni obveznik bit će oslobođen obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje HZZ-o.

Doprinosom se smatra obračunata obveza doprinosa za obvezna osiguranja iskazana u Obrascu JOPPD najviše do iznosa sufinacirane neto plaće (3.250,00 odnosno 4.000,00 kn) na temelju iskazane isplate plaće ili na temelju iskazanih doprinosa prema propisanoj osnovici.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa provodit će Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s HZZ-om iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskaznih u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa iskazivat će se umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika.

Ako se temeljem naknadne razmjene podataka s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o stjecateljima potpore utvrdi drugačije stanje, odobreno oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa će se poništiti u visini neosnovano stečenog oslobođenja.

Iznimno, obračunata obveza doprinosa može se utvrditi na temelju poreznog rješenja, ako je takav način utvrđivanja obveze doprinosa propisan posebnim poreznim propisom.

Državni proračun preuzima sve obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće.

Obveze po osnovi doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, HZZ-u uplatit će Središnjem registru osiguranika, temeljem izračuna Porezne uprave.

 

TKO MOŽE DOBITI OSLOBOĐENJE OD PODMIRIVANJA POREZNIH OBVEZA I DRUGIH JAVNIH DAVANJA

Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza i drugih javnih davanja primijenit će na poreznog obveznika:

  • koji je podnio zahtjev za korištenjem mjera plaćanja poreza,
  • kojem je rad onemogućen ili znatno otežan te ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju do 20.3.2020. do 19.6.2020., u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Uz ispunjenje navedenih uvjeta, porezni obveznik koji je u prethodnoj godini ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna (bez PDV-a) djelomično će se osloboditi podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Iznimno, neovisno od činjenice je li podnijet zahtjev za mjere plaćanja poreza, poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaća u paušalnom iznosu oslobodit će se poreza u visini 1/4 godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i to obveze koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020. godine.

 

ZA KOJE SE POREZNE OBVEZE NE MOŽE OSTVARITI OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA

Porezno oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza ne odnosi se na PDV, carinu, trošarine, doprinose za MIO II. stup, porez i prirez utvrđen na konačne dohotke, naknadu i davanja na igre na sreću, obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

 

KAKO ĆE SE OSTVARITI PRAVO MA OSLOBOĐENJE OD PODMIRIVANJA POREZNIH OBVEZA

Na temelju podataka kojim raspolaže porezno tijelo ili na temelju podataka koje dostavi podnositelj zahtjeva utvrdit će se ispunjenje uvjeta za oslobođenjem od podmirivanja dospjelih poreznih obveza. Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza iskazivat će se umanjenjem poreznih obveza na porezno-knjigovodstvenoj kartici podnositelja zahtjeva.

Porezni obveznici te ostale pravne i fizičke osobe koje nisu obuhvaćene člankom 71.l  Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (nisu podnijeli zahtjev za korištenjem mjera plaćanja poreza), a koje tijekom trajanja posebnih okolnosti imaju poremećaj poslovanja veći od 50%, mogu do 20. lipnja 2020. podnijeti zahtjev za oslobođenjem od podmirivanja poreznih obveza. O tom zahtjevu odlučivat će se u posebnom postupku po potrebi u suradnji s drugim javnopravnim tijelima koja nadziru poslovanje te osobe. Ako se utvrdi da su posebne okolnosti poremetile poslovanje, odobrit će se oslobođenje od plaćanja javnih davanja i tim osobama.

 

Za dodatna pitanja kontaktirajte RiPup savjetnike!

(ps/sm)

 

 

Podjeli:
Tagovi:

Newsletter

Hosted by Mydataknox