Analiza potpora za očuvanje radnih mjesta isplaćenih za travanj 2020. godine

U trećem dijelu ovog serijala donosimo vam kratak pregled isplata za očuvanje radnih mjesta koje su isplaćene poslovnim subjektima za mjesec travanj 2020. godine koji su u djelomičnom ili potpunom vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne i regionalne samouprave.


Vlasništvo i isplate potpora

Provedena analiza Fininfo portala (www.fininfo.hr) identificirala je 133 subjekta koji se nalaze u djelomičnom ili potpunom vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne i regionalne samouprave (dalje u tekstu: u (su)vlasništvu RH, jedinica lokalne i regionalne samouprave) te su se našla na popisu isplata potpora radi očuvanja radnih mjesta za mjesec travanj. Ti poslovni subjekti su primili 37,9 milijuna kuna potpora za očuvanje radnih mjesta, što čini 1,73% ukupnih isplata koje su iznosile 2,2 milijardi kuna za travanj 2020. Analiza je pokazala da se na popisu isplata potpora za ožujak 2020. nalazi 113 subjekata koji su u (su)vlasništvu RH, jedinica lokalne i regionalne samouprave, što je nešto manji broj u odnosu na travanj. Isplate potpora za ožujak 2020. koje je primilo tih 113 subjekata iznosile su 15,4 milijuna kuna, što čini 1% ukupnih isplata potpora za mjesec ožujak.

Kategorizacija subjekata prema vrsti vlasništva, obzirom na to jesu li u (su)vlasništvu Republike Hrvatske jedinica lokalne ili regionalne samouprave prikazana je sljedećom tablicom.

Izvor: fininfo.hr

Iz tablice se vidi da je 65 poslovnih subjekata, koji su predmet ove analize, u (su)vlasništvu Republike Hrvatske te su za mjesec travanj dobili 26,5 milijuna kuna potpore, što je 70% ukupnih isplata koje su primili subjekti u (su)vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne i regionalne samouprave, odnosno nešto više od 1% svih isplata za mjesec travanj.  

Izuzev Republike Hrvatske, čiji su subjekti primili najviše potpora za travanj, u sljedećoj tablici je prikazano top 5 jedinica lokalne i regionalne samouprave čiji su subjekti primili najviše potpora za očuvanje radnih mjesta za travanj.

 

Izvor: fininfo.hr

Iz tablice se vidi da su subjekti u (su)vlasništvu Grada Zagreba primili najviše potpora za očuvanje radnih mjesta. Ukupan iznos isplaćen tim subjektima čini nešto više od 3 milijuna kuna za 378 radnika. Napominjemo kako poredak top 5 jedinica lokalne i regionalne samouprave na ovoj listi značajno odstupa od  veličine istih, pa je tako Grad Virovitica jedina jedinica lokalne samouprave koja se našla na popisu te se pozicionirala odmah iza Grada Zagreba po iznosu isplaćenih potpora. Subjektima u su(vlasništvu) Grada Virovitice isplaćeno je 5 puta više potpora nego subjektima u (su)vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije.

Pravni oblik poslovnih subjekata

Prema podacima Fininfo portala (www.fininfo.hr), od 133 subjekta koji su primili potpore za travanj, najveći udio subjekata čine društva s ograničenom odgovornošću (83%), dok najmanje čine ustanove kojih je svega 7%, što se može vidjeti i iz prikaza sljedećeg grafa.

Izvor: fininfo.hr

Navedena 133 poslovna subjekta primila su potpore za nešto više od 9.000 zaposlenih u iznosu od gotovo 38 milijuna kuna. Sljedeća tablica prikazuje koliko subjekata pripada određenom pravnom obliku, broj zaposlenih za koje su primljene potpore za očuvanje radnih mjesta te iznose isplaćenih potpora za mjesec travanj.

 Izvor: fininfo.hr

Iz tablice slijedi da društva s ograničenom odgovornošću čine 57,6% ukupnih isplata potpora za poslovne subjekte obuhvaćene ovom analizom, dok ostatak čine dionička društva i ustanove. Samo 10 ustanova obuhvaćenih ovom analizom se našlo na popisu primatelja potpora za travanj 2020. Ustanove nisu obveznici javne objave godišnjih financijskih izvještaja jer prema organizacijskom obliku ne spadaju u trgovačka društva. Ipak, iako ustanove nisu obvezne javno objavljivati svoje godišnje izvještaje, očekivali bismo da su javno dostupni godišnji izvještaji onih ustanova koje su ostvarile pravo na primanje potpora jer i ostali poslovni subjekti koji su doblili potpore javno objavljuju svoje godišnje izvještaje, a isto bi bilo i u javnom interesu.

Djelatnosti subjekata

Prema provedbenoj dokumentaciji potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (http://mjere.hr/) mjere koje su se poduzele ne odnose se na poslovne subjekte, čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave te na poslovne subjekte koji su ti poslovni subjekti osnovali. Također, mjere se ne odnose na poslovne subjekte, u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinice lokalne samouprave imaju vlasničke udjele veće od 25% te na njihova društva kćeri. Izuzetak ovom pravilu su poslodavci koji pripadaju prerađivačkoj industriji te djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića. U dokumentaciji se navodi i da se prethodno navedene stavke izvode od početka provedbe Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID –19). Sljedeća tablica prikazuje djelatnosti kojima pripadaju 32 poslodavaca čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinice lokalne samouprave, a obuhvaćena su ovom analizom.

Izvor: finifo.hr

Prema podacima Fininfo portala (www.fininfo.hr) samo 7 subjekata iz tablice pripada djelatnostima pružanja smještaja te pripremi i usluživanju hrane i pića i sektoru prerađivačke industrije. Ostalih 25 subjekata  primili su 5,5 milijuna kuna potpore, a spadaju u kategoriju poslovnih subjekata na koje se mjere potpora prema kriterijima iz provedbene dokumentacije ne odnose jer su im osnivači RH, jedinice lokalne i regionalne samouprave te ne pripadaju djelatnostima koje čine izuzetak.

Nadalje, sljedeća tablica prikazuje poslovne subjekte koji su u (su)vlasništvu RH, jedinica lokalne i regionalne samouprave te djelatnosti kojima ti poslovni subjekti pripadaju. U tablicu su uključena dionička društva u kojima je vlasnički udio navedenih strana veći od 25%, dok za ostale pravne oblike, koji su uključeni u ovu tablicu, podatak o postotku vlasništva nije javno dostupan te ne možemo sa sigurnošću reći koliki vlasnički udio u njima imaju RH i jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Izvor:fininfo.hr

Iz tablice je jasno da samo 21 subjekt pripada djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, odnosno da 21 pripada sektoru prerađivačke industrije. Dakle, 54 poslodavca koja su dobila potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 5,8 milijuna kuna ne posluju u djelatnostima koje su kvalificirane za dobivanje iste. Iz prethodne dvije tablice slijedi da je za ukupno 79 poslovnih subjekata, na koje mjere potpora potencijalno nisu trebale biti primjenjive, odnosno ne posluju u djelatnostima koje su kvalificirane za isplatu potpora, isplaćeno 11,3 milijuna kuna pa se postavlja pitanje jesu li se kriteriji za isplatu potpore za očuvanje radnih mjesta pravilno primijenili. Napominjemo da 47 subjekata od naprijed navedenih 79, za koje je isplaćena potpora u ukupnom iznosu od 5,4 milijuna kuna, su društva s ograničenom odgovornošću u kojima RH, županije i jedinice lokalne samouprave nisu jedini članovi društva te postotak njihovog vlasničkog udjela nije javno dostupan. Iz navedenog razloga, za njih nismo bili u mogućnosti utvrditi zadovoljavaju li kriterije za isplatu. Također napominjemo da su analizirani jedino subjekti na prvoj razini (su)vlasništva, odnosno u analizu nisu uključeni poslovni subjekti čiji su osnivači subjekti koji su osnovani od strane RH, jedinica lokalne i regionalne samouprave, kao ni njihova društva kćeri.

Možemo zaključiti kako treći dio serijala Fininfo portala (www.fininfo.hr) ukazuje na nedostatak transparentnosti poslovnih subjekata koji su u (su)vlasništvu RH, jedinica lokalne i regionalne samouprave i podataka koji se javno objavljuju, kao i na potencijalno nepridržavanje kriterija za isplatu potpora.

Autor: Josipa Mandarić, Fininfo

PS/SŠ

Podjeli:
Tagovi:

Hosted by Mydataknox